คณะครูที่เข้าอบรมโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ

คณะครูที่เข้าอบรมโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ

คณะครูที่เข้าอบรมโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ ตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบสำหรับครู ณ ห้องลีลาวดี โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาคที่ร่วมบรรยายให้ความรู้