ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

logo_crms6
รัศมีสีส้มรอบทิศ หมายถึง ความรอบรู้และรุ่งเรืองทางการศึกษา
พ่อขุนเม็งรายมหาราช หมายถึง ความกตัญญู สำนึกรักท้องถิ่นและเชิดชูพ่อขุนเม็งราย ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย
อักษรย่อ ท.๖ ชร.๒๕๔๒ หมายถึง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ปรัชญาประจำโรงเรียน

นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ ความคิดที่กว้างไกล
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความล้ำค่า คุณธรรม คุณงามความดี