ประวัติโรงเรียน

การดำเนินการของโรงเรียน

พ.ศ. 2541 ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเทศบาลนครเชียงราย

พ.ศ. 2542 วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 80 คน ครู 8 ท่าน โดยมีนายสุเนศณ์ บุตรสาร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน• วันที่ 14 กรกฎาคม 2542 ทำการเปิดเรียนโดย ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง (ผู้อำนวยการสำนักบริหาร การศึกษาท้องถิ่น) ขณะนั้นเป็นประธาน

พ.ศ. 2543 เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) จำนวน 2 ห้องเรียน ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 และอาคารเอนกประสงค์

พ.ศ. 2544 ขยายการเรียนการสอนเต็มรูปแบบหลักสูตรมัธยมศึกษา ม.1-3 และ ม.4-6 จำนวน 13 ห้องเรียน

พ.ศ. 2545 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 17 ห้อง

พ.ศ. 2546 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 19 ห้อง

พ.ศ. 2548 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 23 ห้อง จัดหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2549 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 36 ห้อง และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเทศบาล 6 นครเชียงราย

พ.ศ. 2550 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 36 ห้อง โดยจัดหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2551 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 54 ห้อง โดยจัดหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ควบคู่กับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2552 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 62 ห้อง โดยย้ายแผนกมัธยมศึกษาตอนปลายไปจัดการเรียนการสอน ณ อาคารใหม่ ฝั่งตรงข้าม และจัดหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math)

พ.ศ. 2553 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 68 ห้อง และจัดหลักสูตรโครงการ ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ฟิสิกต์ (Gifted Physic) เคมี (Gifted Chemistry) และชีววิทยา (Gifted Biology)

พ.ศ. 2554 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 72 ห้อง และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แผนกมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 1 หลัง

พ.ศ. 2555 จัดทำโครงการเพชรน้ำเอกเพื่อสนองนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

พ.ศ. 2556 นายสุเนศณ์ บุตรสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2542-2556

พ.ศ. 2557 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปรับหลักสูตรสถานศึกษา โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยหลักสูตรภาคพิเศษภาษาอังกฤษ (EP Plus) จำนวน 4 ห้องเรียน หลักสูตรววิทย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเข้มข้น (SM Plus) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM) จำนวน 3 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น (ME Plus) จำนวน 4 ห้องเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น (SM Plus) จำนวน 5 ห้องเรียนและหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM) จำนวน 3 ห้องเรียน

พ.ศ.2560- ปัจจุบัน นายประชวน เขื่อนเพชร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรได้แก่
  • หลักสูตร SM Plus (หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น)
  • หลักสูตร EP Plus (หลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ)
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดการเรียนการสอน 4 หลักสูตรได้แก่
  • หลักสูตร SM Plus (หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น)
  • หลักสูตร ME Plus (หลักสูตรคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น)
  • ลักสูตร MSc (หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  • หลักสูตร ESc (หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)