หอพักเพชรกตัญญู

โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานบริหารทั่วไป และนายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานกิจการนักเรียน ร่วมติดตามรับฟังปัญหา และตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักเพชรกตัญญู ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย