ศึกษาดูงานการจัดการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ศึกษาดูงานการจัดการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก มาสเตอร์วรินทร วสุวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ และร่วมหารือเพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายสู่มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่