ประกาศ/คำสั่ง ปี 2561

 

คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ
05/2561 แต่งตั้งกรรมการเพื่อรองรับการส่งโรงเรียนพระราชทาน เปิดอ่าน
54/2561 แต่งตั้งผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ประจำปี 2561 เปิดอ่าน
56/2561 แต่งตั้งครูเวรประจำวันและประจำจุด แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปิดอ่าน
0952/2561 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ เปิดอ่าน
 62/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรม STEM 61 เปิดอ่าน
63/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะ  เปิดอ่าน
 61/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ-ติดตามงานจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน  เปิดอ่าน
 73/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  เปิดอ่าน
74/2561 คำสั่งค่ายคุณธรรม จริยธรรม ไร่เชิญตะวัน วันที่ 24-26 พ.ค. 2561  เปิดอ่าน
75/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา เปิดอ่าน
78/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและ LS ประจำห้องเรียน ระดับ ม.1 – ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดอ่าน
134/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดอ่าน