ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตอุษา ขันทอง และอาจารย์ ดร.พิชชา ใจสมคม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุ อ่านเพิ่มเติม