นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์(ESC) ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ ที่ 21 มกรา อ่านเพิ่มเติม