:: บุคลากรสนับสนุน

นางสาววีนัสลินทร อิ่นคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวกุณฑิกา แปงแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสุภกาญจน์ ลาวัลย์ เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล นางสาวปภัชญา ศรีมอย เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาววีนัสลินทร อิ่นคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุณฑิกา  แปงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุภกาญจน์ ลาวัลย์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาวปภัชญา ศรีมอย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาวนิตยา โมลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายปฐมพงค์ ไชยราช เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวเด่นนภา จันทรส เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวอชิรญา เตชะ เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนิตยา  โมลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายปฐมพงค์ ไชยราช
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวเด่นนภา จันทรส
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวอชิรญา เตชะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกาญจนา ใจหาญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายอาทิตย์ ต๊ะต้องใจ เจ้าหน้าที่โสตฯ
นางสาวกาญจนา ใจหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอาทิตย์ ต๊ะต้องใจ
เจ้าหน้าที่โสตฯ