:: คณะผู้บริหารสถานศึกษา

1
นายประชวน  เขื่อนเพชร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
1
นายกฤษฎา  ใจหล้า
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: ฝ่ายกิจการนักเรียน
5
นายมัคเมษฐ์  หลวงจันทร์
ตำแหน่ง: รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: ฝ่ายงานอาคารสถานที่
5
นางอัมพร  จันทนะเปลิน
ตำแหน่ง: รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: ฝ่ายงานวิชาการ
5
นายสมยศ  สุภาษี
ตำแหน่ง: รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ
5
นางศิริญญา ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
ตำแหน่ง: รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: ฝ่ายงานอำนวยการ
8653 Total Views 1 Views Today