:: คณะผู้บริหารสถานศึกษา

1
นายประชวน  เขื่อนเพชร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
1
นายกฤษฎา  ใจหล้า
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: ฝ่ายกิจการนักเรียน
5
นายมัคเมษฐ์  หลวงจันทร์
ตำแหน่ง: ครู รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: งานบริหารทั่วไป
5
นางอัมพร  จันทนะเปลิน
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: งานวิชาการ
5
นายสมยศ  สุภาษี
ตำแหน่ง: ครู รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: งานอำนวยการ
5
นางศิริญญา ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
ตำแหน่ง: ครู รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ: งานบุคลากร