:: ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558

++  กิจกรรมค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6 ครั้งที่ 3 (4-7 พฤษภาคม 2558)
++  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (8 พฤษภาคม 2558)
++  บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (12 พฤษภาคม 2558)
++  การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน (19 พฤษภาคม 2558)
++  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)   (27 พฤษภาคม 2558)  คลิกที่นี่
++  การตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม (4 มิถุนายน 2558)  คลิกที่นี
++  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
++ กิจกรรมโครงการอบรมและเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ME Plus  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558 แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (26 มิถุนายน 2558)  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 (26 มิถุนายน 2558)  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมอบรม เรื่องการใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (2 กรกฎาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ บรรยากาศตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จ.เชียงราย (7 กรกฎาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชม ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (10 กรกฎาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (13 กรกฏาคม 2558) คลิกที่นี่
++ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย (14 กรกฎาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ จ.แพร่  (16-18 กรกฎาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบงานแนะแนว 1/2558  (18-19 กรกฎาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (รุ่นที่ 1) (24-25 กรกฎาคม 2558)   คลิกที่นี่
++ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (24 กรกฎาคม 2558) คลิกที่นี่
++ ภาพครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ จ.แพร่ ถ่ายภาพร่วมกัน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกที่นี่
++ พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558  (28 กรกฎาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย (29 กรกฎาคม 2558) คลิกที่นี่
++ พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (29 กรกฎาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ ก.พ.ร. ศึกษาดูงาน ด้านการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน (3 สิงหาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร (4-5 สิงหาคม 2558)   ชุดที่ 1     ชุดที่ 2
++ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการรณรงค์ เลือกบริโภคอาหารปลอดภัย (3-5 สิงหาคม 2558)  ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
++ กิจกรรมตักบาตรธรรมะ รับอรุณ  (7 สิงหาคม 2558) คลิกที่นี่
++ กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นที่ 2) (7-8 สิงหาคม 2558) คลิกที่นี่
++ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2558 (11 สิงหาคม 2558) คลิกที่นี่
++ คณะกรรมการสถานศึกษา ดูงาน จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน (8-9 สิงหาคม 2558) คลิกที่นี่
++ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเตรียมแพทย์ (25 สิงหาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ รับการประเมิน SBMLD จากคณะนิเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (25 สิงหาคม 2558) คลิกที่นี่
++ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับชาติ ประจำปี 2558  คลิกที่นี่
++ การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่
++ โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.3 คลิกที่นี่
++ พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน  คลิกที่นี่
++ การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฟ้า-ขาว เกมส์”  ชุดที่ 1  ชุดที่
++ กิจกรรมวันลอยกระทง (25-26 พฤศจิกายน 2558)  คลิกที่นี่
++ พิธีถวายพระพรชัยมงคล (4 ธันวาคม 2558)  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมวันครู ปี 2559  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (20 มกราคม 2559)  คลิกที่นี่
++ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง  (22 มกราคม 2559)  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6 และปรับพื้นฐานทางวิชาการ (24 มกราคม 2559) คลิกที่นี่
++ บุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรมแห่ “ตานหาพญามังราย”  (25 มกราคม 2559)  คลิกที่นี่
++ พิธีเปิดอาคารสระว่ายน้ำ (28 มกราคม 2559)  คลิกที่นี่
++ กิจกรรมวันภาษาจีน  คลิกที่นี่
++ พิธีมอบทุนการศึกษา  ภาพชุดที่ 1   ภาพชุดที่ 2    ภาพชุดที่ 3    ภาพชุดที่ 4
++ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) (22-23 กุมภาพันธ์ 2559)  ภาพชุดที่ 1    ภาพชุดที่ 2