:: ปีการศึกษา 2560

 

ที่ รายการ หมายเหตุ
1 รางวัล “คนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2560” รายละเอียด ผู้บริหาร
2 รางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560  รายละเอียด  นักเรียน
3 รางวัลประปกเกล้า ประจำปี 2560 KPI AWARD60  รายละเอียด  สถานศึกษา
4 รางวัลเพชรล้านนา ประจำปี 2560 รายละเอียด  นักเรียน
5 รางวัลเด็กดีมีความประพฤติดีมีค่านิยมจากสภาวัฒนธรรม และเทศบาลนครเชียงราย  รายละเอียด  นักเรียน
6 รางวัลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 จากคุรุสภา รายละเอียด  ครู
7 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  รายละเอียด ผู้บริหารและคณะครู
8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ภาคเหนือ  รายละเอียด นักเรียน
9 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 38 รายละเอียด นักเรียน
10 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด  นักเรียน
11 คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์  ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
นักเรียน
12 รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560  รายละเอียด ครู
13 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 และ ค่าย 2
สาขาคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560  รายละเอียด
นักเรียน

 

 

1767 Total Views 2 Views Today