แผนก ม.ปลาย

ที่ รายการ ลิงก์
1 65-01-01 พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แวดเวียงเจียงฮายและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 คลิก
2 65-01-04 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 คลิก
3 65-01-05 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 คลิก
4 65-01-05 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
5 65-01-05 มอบค่าสนับสนุนงานกีฬาสีครูและบุคลากร คลิก
6 65-01-05 TOT สวัสดีปีใหม่ ผอ. คลิก
7 65-01-06 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 คลิก
8 65-01-06 กีฬาบุคลากร คลิก
9 65-01-06 รับนโยบายการศึกษารับพรปีใหม่นายก คลิก
10 65-01-07 ขบวนแฟนตาซี งานเทศกาลอาหาร ชา กาแฟ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 คลิก
11 65-01-07ซ้อมการแสดงในงาน “บุปผาเหมันต์ ชมศิลป์สร้างสรรค์ แดนฟ้าขาว คลิก
12 65-01-07 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดศึกษาดูงาน คลิก
13 65-01-07 วันครอบครัวท.6 คลิก
14 65-01-08 ติวโอเน็ต คลิก
15 65-01-08 มหกรรมเชียงรายดอกไม้งาม ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย คลิก
16 65-01-08 รับรายงานตัวรอบทั่วไป คลิก
17 65-01-10 กีฬาบุคลากร คลิก
18 65-01-10 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการและแผนพัฒนาการศึกษา คลิก
19 65-01-11 สวัสดีปีใหม่อธิการบดีราชภัฎ คลิก
20 65-01-12 นางสาวกุลปริยา ไชยรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับคัดเลือกเป็น ทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ) ประจำปี 2564 เกียรติคุณ ด้านการศึกษาดีเด่น ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แ คลิก
21 65-01-12 สวสัดีปีใหม่คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก
22 65-01-12 สวัสดีปีใหม่คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
23 65-01-12 สวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก
24 65-01-13 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในการจัดการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ คลิก
25 65-01-13 ประชุมวิชาการ คลิก
26 65-01-14 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ คลิก
27 65-01-14 ตรวจ ATK คลิก
28 65-01-14 ประชุมเพื่อพิจารณรูปแบบข้อสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับเทศบาล คลิก
29 65-01-15 ค่ายคณิตศาสตร์ คลิก
30 65-01-16 ค่ายคณิตศาสตร์ คลิก
31 65-01-16 วันครู คลิก
32 65-01-16 สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายสมศักดิ์ นายธีระวัฒน์ คลิก
33 65-01-17 ประชุมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช คลิก
34 65-01-18 ประชุม หน ภาษาอังกฤษ คลิก
35 65-01-18 ประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของ นางสาวจันทร์จิรา ขันเสริฐ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี คลิก
36 65-01-18 พ่นแอลกอฮอล์ คลิก
37 65-01-18 รายงานตัว LS ใหม่ คลิก
38 65-01-19 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
39 65-01-19 ผู้อำนวยการเปิดอาคาร วันชัย แม่ฟ้าหลวง คลิก
40 65-01-19 สวัสดีปีใหม่นายทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ คลิก
41 65-01-19 สวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร. วิรุณสิริ ใจมา ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิก
42 65-01-20 กิจกรรมการเรียนการสอน คลิก
43 65-01-20 คณะครูตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น ม.1 – ม.6 คลิก
44 65-01-20 บริจาคเลือด คลิก
45 65-01-20 ศูนย์ภาษาอังกฤษ คลิก
46 65-01-20 อบรมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา) คลิก
47 65-01-21 ตรวจ ATK นักเรียน คลิก
48 65-01-21 นา่ยกสวสัดีปีใหม่อธิบดีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิก
49 65-01-21 นายกสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทร คลิก
50 65-01-22 การขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ คลิก
51 65-01-22 ครูฝ่ายงานกิจการนักเรียนและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ร่วมมอบกล่องช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คลิก
52 65-01-22 นักเรียนสอบสัมภาษณ์เรียนต่อ คลิก
53 65-01-22 มอบกล่องช่วยเหลือ คลิก
54 65-01-24 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 คลิก
55 65-01-24 คลิปเด็กจัดฉาก โควิด 19 COVD-19 คลิก
56 65-01-24 ประชุมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช คลิก
57 65-01-24 ประวันปัจฉิม คลิก
58 65-01-25 พิธีตานหาพญามังราย “รำลึก 760 ปี เมืองเชียงราย เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” คลิก
59 65-01-25 วันท.6 กตัญญุตา ไหว้สาพ่อพญามังราย คลิก
60 65-01-25 ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คลิก
61 65-01-25 อวยพรให้กำลังใจและมอบทุนสนับสนุนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร คลิก
62 65-01-27 กรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ เพื่อคัดเลือกพรรคที่จะเข้ามาทำหน้าที่สภานักเรียนต่อไป ณ ลานพ่อขุน คลิก
63 65-01-27 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเเละถ้วยรางวัล การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อ คลิก
64 65-01-27 พากษ์หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษา คลิก
65 65-01-27 วิพากษ์หลักสูตร ประจำปี 2564 คลิก
66 65-01-27 สวัสดี ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก
67 65-01-28 ผบ ตรวจและเยี่ยมชมการจัดสถานที่งานพ่อขุน คลิก
68 65-02-01 งานพ่อขุนเม็งราย คลิก
69 65-02-01 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานและวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมลีลาวดี คลิก
70 65-02-02 การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษา O-NET คลิก
71 65-02-02 ประชุมสรุปการวิพากษ์หลักสูตร คลิก
72 65-02-03 กีฬาสีครูและบุคลากร คลิก
73 65-02-03 ประชุมวางแผนการเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก
74 65-02-04 กาดดอยสะเก็น คลิก
75 65-02-04 ถ่ายรูปจบ ม.6 คลิก
76 65-02-04 ประชุมประจำเดือน ลิ
77 65-02-07 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ (Covid-19) คลิก
78 65-02-07 ติวโอเน็ตปีการศึกษา 2565 คลิก
79 65-02-07 ติว ONET ม.ปลาย คลิก
80 65-02-07 มอบเกียรติบัตร โอลิมปิก คลิก
81 65-02-07 มอบเกียรติบัตรโอลิมปิกและโครงการคุณธรรม คลิก
82 65-02-07 วิพากหลักสูตร ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก
83 65-02-07 ห้อง Maker Space คลิก
84 65-02-07 อบรม PCA ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก
85 65-02-08 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน PEA รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 คลิก
86 65-02-08 บรรยาย โดย ดร.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิก
87 65-02-08 ห้อง Maker Spece คลิก
88 65-02-09 ติว ONET ม.ปลาย คลิก
89 65-02-09 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน คลิก
90 65-02-10 ประชุมกิจการ คลิก
91 65-02-10 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คลิก
92 65-02-10 รูป LSและนักเรียน  คลิก
93 65-02-10 สัมภาษณ์คณแนะแนว คลิก
94 65-02-11 คลิป Tiktok คลิก
95 65-02-11 ติวโอเน็ต O-net คลิก
96 65-02-11 ประชุมวิชาการ คลิก
97 65-02-12 นร สอบใบขัยขี่ ที่ขนส่งเชียงราย คลิก
98 65-02-12 สอบใบขับขี่ คลิก
99 65-02-14 มอบเกียรติบัตนหน้าเสาธง คลิก
100 65-02-14 สานสัมพันธ์สภา นร 64-65 คลิก
101 65-02-14 แสดงความยินดีครูนางรวีวรรณ เตวี ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรางวัล เกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” ศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2565 เนื่องในวันราชภัฏ ณ ห้องผู้อำนวยการ คลิก
102 65-02-15 เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน PEA รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 คลิก
103 65-02-17 โครงงานคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก
104 65-02-17 มอบเกียรติบัตรคณิงศาตร์หน้าเสาธง คลิก
105 65-02-18 ประกวดดาวเดือน คลิก
106 65-02-18 พิธีมอบใบประกาศวุฒิบัตรและงานปัจฉิมนิเทศ คลิก
107 65-02-21 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. คลิก
108 65-02-21 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เชียงราย ประชุมโรงเรียนพระราชทาน คลิก
109 65-02-21 ประชุมครูจ้างตามภารกิจของเทศบาล และครูจ้างของโรงเรียน คลิก
110 65-02-21 ประชุมโรงเรียนพระราชทานระดับประเทศ คลิก
111 65-02-23 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
112 65-02-24 ถ่ายรูป นร โอลิมปิก คลิก
113 65-02-24 ฝึกซ้อม รร พระราชทาน 2565 คลิก
114 65-02-25 ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับภาคเหนือ คลิก
115 65-02-28 คุณต้นน้ำรับปริญญาเอก คลิก
116 65-02-28 ประชุม SMT คลิก
117 65-02-29 ประชุม LED คลิก
118 65-03-01 เด็กภาษาอังกฤษชนะ Tiktok คลิก
119 65-03-01 นางสาวกัญญ์วรา เกี๋ยงเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ คลิก
120 65-03-01 ประชุมครูที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งและบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยคัดเลือกกรณีพิเศษ คลิก
121 65-03-01 ประชุมสหกรณ์ครู ท6 คลิก
122 65-03-01 ผู้ปกครองนักเรียนเวียชีวิตบริจาคของ คลิก
123 65-03-01 รองอัมพรรายงานตัว ท6 คลิก
124 65-03-01 รัยนักการใหม่ คลิก
125 65-03-02 อบรมครู การออกแบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คลิก
126 65-03-03 ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ (โครงงานวิชาการ) คลิก
127 65-03-03 รับเกียรติบัตรภาษาต่างประเทศ คลิก
128 65-03-09 ประเมิน LS คลิก
129 65-03-09 รับทุนชายคาฟ้าขาว คลิก
130 65-03-10 ประชุมแนวทางพัฒนาสวนสาธารณเชียงราย คลิก
131 65-03-10 มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนสังกัดเทศบาล คลิก
132 65-03-11 กิจกรรมฝึกอบรมสมาธิ กับการพัฒนาจิตครู LS คลิก
133 65-03-12 สอบ Toefl ห้องศูนย์ภาษา คลิก
134 65-03-12 สำรวจสวนสาธารณะ คลิก
135 65-03-13 ยกย่องคนทำดีคือหน้าที่ของเราชาวชมรมคนดีศรีเชียงราย คลิก
136 65-03-14 ติดตามความคืบหน้าการสร้างหอพักนักเรียน คลิก
137 65-03-14 ประเมินครูสายชั้น ม.2 คลิก
138 65-03-15 ประชุมแม่บ้าน คลิก
139 65-03-15 ประเมินครูสายชั้น ม.4 คลิก
140 65-03-17 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย คลิก
141 65-03-17 ประชุม LS คลิก
142 65-03-18 เทศบาลบ้านหัวหินศึกษาดูงาน คลิก
143 65-03-18 ฝึกซ้อมวิพากโครงการ คลิก
144 65-03-21 ประชุมปรับกำลังครู คลิก
145 65-03-21 พัฒนาระบบสารสนเทศ คลิก
146 65-03-22 กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ครูคณิตและวิทยาศาสตร์ คลิก
147 65-03-22 ประชุมติดตามเตรียมความพร้อมโครงการโอลิมปิก คลิก
148 65-03-23 นางสาวจันทกานต์ บุญมา ร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือประจำปี 2565 คลิก
149 65-03-23 นายกเยี่ยมชมครูอบรม คลิก
150 65-03-23 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีทางศาสนา การก่อสร้างอาคารหอพักเพชรกตัญญู คลิก
151 65-03-23 สอบคนเก่งท้องถิ่น คลิก
152 65-03-24 กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ครูคณิตและวิทยาศาสตร์ คลิก
153 65-03-25 ประชุมจัดกิจกรรมวิ่ง CITY RUN “วิ่งสู่เส้นชัย คีรีชัย ยามะ KEEREECHAI YAMA RUN” คลิก
154 65-03-28 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปรับพื้นฐาน คลิก
155 65-03-31 ประชุมประจำเดือน มุฑิตาจิต นายสีทัน คลิก
156 65-04-09 คีรีชัย ยามะ รัน 2022 (ดอยสะเก็น) คลิก
157 65-4-13 ดำหัวผู้อำนวยการ คลิก
158 65-04-13 านทำบุญตักบาตร คลิก
159 65-04-20 บุคลากรร่วมสวัสดีปีใหม่ไทย คลิก
160 65-04-25 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
161 65-04-25 เตรียมความพร้อมของชุดเครื่องแบบนักเรียน คลิก
162 65-04-30 กิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
163 65-04-30 ต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง คลิก
164 65-05-01 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ คลิก
165 65-05-01 พิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน คลิก
166 65-05-02 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
167 65-05-03 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
168 65-05-03 ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ คลิก
169 65-05-04 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
170 65-05-05 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
171 65-05-06 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
172 65-05-09 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
173 65-05-10 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ คลิก
174 65-05-11 การส่งมอบงานของ LS แต่ละสายชั้น ณ ห้องลีลาวดี ฝั่งม.ปลาย คลิก
175 65-05-12 การประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน คลิก
176 65-05-12 ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิก
177 65-05-17 ชี้แจงการเลือกรายวิชาเลือกเสรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก
178 65-05-17 นางสาวอัฌชา สุวรรณฤทธิ์ นักเรียนทุนจากรัฐบาลจีน คลิก
179 65-05-17 เปิดภาคเรียนวันแรก 1/2565 คลิก
180 65-05-18 ชี้แจงการเลือกรายวิชาเลือกเสรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิก
181 65-05-18 ประชุมประจำสัปดาห์ฝ่ายกิจการนักเรียน คลิก
182 65-05-18 ผอ. กล่าวให้โอวาทเเก่นักเรียนม.4 คลิก
183 65-05-19 ประชุมการประเมินผลงานพนักงานครู คลิก
184 65-05-20 กิจกรรมชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากและสังเกตจุดมืดบนดวงอาทิตย์ คลิก
185 65-05-20 โครงการ “เพชรท.6” คลิก
186 65-05-20 ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ คลิก
187 65-05-20 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร คลิก
188 65-05-21 พิธีปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร คลิก
189 65-05-23 การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันทักษะวิชาการร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คลิก
180 65-05-23 การประเมินวิทยฐานะ นายพงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ คลิก
181 65-05-23 การเรียนการสอนแบบ On Site คลิก
182 65-05-24 จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิก
183 65-05-25 ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดการประชุม คิด – ทำ นอกกรอบ สร้างความั่งคั่งให้เชียงราย คลิก
184 65-05-25 เยี่ยมชมและตรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดการประชุม คิด – ทำ นอกกรอบ สร้างความั่งคั่งให้เชียงราย คลิก
185 65-05-26 คิดทำนอกกรอบสร้างความั่งคั่งให้เชียงราย คลิก
186 65-05-26 บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ คลิก
187 65-05-26 ประกวดดาวเดือน CRMS6 the nextgen2022 คลิก
188 65-05-27 กิจกรรมฝึกอบรมสมาธิกับการพัฒนาจิต คลิก
189 65-05-27 กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา คลิก
190 65-05-28 โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน คลิก
191 65-05-30 ผ.อ.สำนักเยี่ยมชมโรงเรียน คลิก
192 65-05-30 พิธีมอบเข็มสภานักเรียน2565 คลิก
193 65-05-31 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 คลิก
194 65-05-31 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” คลิก
195 65-05-31 แสดงความยินดี เนื่องได้รับการเลื่อนตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ คลิก
196 65-06-01 ประชุมใหญ่สภานักเรียน คลิก
197 65-06-01 มอบเกียรติบัตรนักเรียน ผู้มีความประพฤติดี คลิก
198 65-06-02 วิพากษ์เเละเตรียมความพร้อมนักเรียน คลิก
199 65-06-06 ภาพนักเรียนโอลิมปิกค่าย 3 คลิก
200 65-06-07 การนำเสนอแนวทางการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลเเละเเนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิก
201 65-06-07 ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร คลิก
202 65-06-08 ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม คลิก
203 65-06-08 เพิ่มศักยภาพในการพัฒนานักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิก
204 65-06-09 ประชุมครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะวิชาการ คลิก
205 65-06-09 พิธีเปิดกองลูกเสือ คลิก
206 65-06-09 วิพากษ์เเละเตรียมความพร้อมนักเรียน คลิก
207 65-06-09 อบรมจิตศึกษา คลิก
208 65-06-10 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” คลิก
209 65-06-11 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล คลิก
210 65-06-11 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
211 65-06-11 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ คลิก
212 65-06-14 ประชุมสวัสดิการ คลิก
213 65-06- 14 วิพากษ์โครงงานเเละเตรียมความพร้อมนักเรียน คลิก
214 65-06-14 แสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย คลิก
215 65-06-15 ศิษย์เก่าเยี่ยมห้องวิชาการ คลิก
216 65-06-16 พิธีไหว้ครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิก
217 65-06-17 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง2565 คลิก
218 65-06-18 การแข่งขันทักษะวิชาการ คลิก
219 65-06-19 แข่งทักษะ คลิก
220 65-06-20 งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น คลิก
221 65-06-20 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ คลิก
222 65-06-21 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ คลิก
223 65-06-21 ห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ คลิก
224 65-06-23 การแข่งขันการแข่งขันซุโดกุ คลิก
225 65-06-23 กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด ดนตรีรอบคัดเลือก คลิก
226 65-06-23 บริจาคโลหิต คลิก
227 65-06-24 เตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (สวช.) คลิก
228 65-06-24 บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ คลิก
229 65-06-25 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
230 65-06-25 สอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP คลิก
231 65-06-27 เตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ คลิก
232 65-06-27 พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 คลิก
233 65-06-28 แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร คลิก
234 65-06-28 TO BE NUMBER ONE คลิก
235 65-06-29 กิจกรรมแนะแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย คลิก
236 65-06-30 ประชุมฝ่ายวิชาการ คลิก
237 65-06-30 อบรมเชิงปฏิบัติการDIY คลิก
238 65-06-30 THE RAPPER และ Cover Dance รอบคัดเลือก คลิก
239 65-07-01 ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม คลิก
240 65-07-01 วันต่อต้านยาเสพติด คลิก
241 65-07-02 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
242 65-07-04 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน คลิก
243 65-07-04 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คลิก
244 65-07-05 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ คลิก
245 65-07-06 การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คลิก
246 65-07-06 การประเมิน ครูสุวรรณษา สิงห์ตา คลิก
247 65-07-06 ประชุมเรื่องห้องเรียนคุณภาพ คลิก
248 65-07-06 ระบบการบันทึกคะแนนของนักเรียน คลิก
249 65-07-07 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม คลิก
250 65-07-07 ประชุมวิชาการ คลิก
251 65-07-07 สร้างสุข ปันรอยยิ้ม ให้เด็กกำพร้าบ้านสานรัก คลิก
252 65-07-07 อาสาภาษาPlaza คลิก
253 65-07-08 โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน คลิก
254 65-07-08 ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565 คลิก
255 65-07-08 บริจาคโลหิต คลิก
256 65-07-08 วันต่อต้านยาเสพติด คลิก
257 65-07-08 Internet of Thing (IOT) คลิก
258 65-07-09 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
259 65-07-09 โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ คลิก
260 65-07-09 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ คลิก
261 65-07-09 CEO MEET THE PRESS คลิก
262 65-07-10 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ คลิก
263 65-07-10 รับรองคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คลิก
264 65-07-11 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายในโรงเรียน คลิก
265 65-07-11 สสวท. คลิก
266 65-07-12 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา คลิก
267 65-07-12 ทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ คลิก
268 65-07-18 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา คลิก
269 65-07-18 ทานหาแม่ฟ้าหลวง คลิก
270 65-07-19 ข่วงเล่นเป็นปัญญา คลิก
271 65-07-20 แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียน คลิก
272 65-07-21 กิจการนักเรียนเรื่อง การดำเนินการเรื่องเพศวิถี คลิก
273 65-07-21 งานประกันคุณภาพการศึกษา คลิก
274 65-07-21 อบรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. คลิก
275 65-07-23 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
276 65-07-23 สนุกวิทย์ คณิตสร้างสรรค์ สู่สมรรถนะ หนูทำได้เต็ม STEAM คลิก
277 65-07-23 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาชีวิวิทยา คลิก
278 65-07-24 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR คลิก
279 65-07-25 พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา คลิก
280 65-07-25 มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และค่ายโอลิมปิกวิชาการ คลิก
281 65-07-25 อบรม สสวท. หลักสูตรที่ 3 คลิก
282 65-07-26 อบรม สสวท. หลักสูตรที่ 3 คลิก
283 65-07-27 ประเมิน นางสาวกรรณิกา ดอกคำ คลิก
284 65-07-27 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิก
285 65-07-29 วันภาษาไทย คลิก
286 65-08-01 วิพากษ์ทักษะระดับภาค คลิก
287 65-08-02 ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค คลิก
288 65-08-02 ศึกษาดูงานการบริหารการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา คลิก
289 65-08-04 กิจกรรมจิตอาสาพี่สู่น้อง คลิก
290 65-08-04 ศึกษาดูงานวันพฤหัสบดีด้านการแพทย์และวิทยาศาสต์สุขภาพ คลิก
291 65-08-04 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ม.ปลาย คลิก
292 65-08-04 อาสาภาษา Plaza คลิก
293 65-08-05 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนภูซางวิทยาคม คลิก
294 65-08-05 ทำบุญตักบาตรโครงการธรรมะรับอรุณ คลิก
295 65-08-06 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
296 65-08-06 ติวเข้มภูมิศาสตร์โอลิมปิก คลิก
297 65-08-06 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คลิก
298 65-08-07 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 คลิก
299 65-08-08 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 คลิก
300 65-08-09 ศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คลิก
301 65-08-11 กิจกรรมจิตอาสา คลิก
302 65-08-11 ทุนชายคาฟ้าขาว คลิก
303 65-08-11 บุญตักบาตรวันแม่ คลิก
304 65-08-11 ประกวดดาวเดือน คลิก
305 65-08-11 วันแม่แห่งชาติ คลิก
306 65-08-11 ศึกษาดูงานสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ คลิก
307 65-08-14 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คลิก
308 65-08-15 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม คลิก
309 65-08-16 แข่งขันทักษะวิชาการ คลิก
310 65-08-16 ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ คลิก
311 65-08-16 ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คลิก
312 65-08-16 ประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) คลิก
314 65-08-17 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่น 1 คลิก
315 65-08-17 ประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) ม.4 คลิก
316 65-08-17 ประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) ม.5 คลิก
317 65-08-18 โครงการจิตอาสา เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็ง คลิก
318 65-08-18 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 2 คลิก
319 65-08-18 ประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) ม.6 คลิก
320 65-08-18 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รางวัลครูดีวิทยาศาสตร์เด่น และครูดีคณิตศาสตร์เด่น คลิก
321 65-08-19 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 3 คลิก
322 65-08-20 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
323 65-08-20 โครงการอบรมการส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในการอยู่หอพักของนักเรียน คลิก
334 65-08-22 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 1 คลิก
335 65-08-22 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม คลิก
336 65-08-22 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม คลิก
337 65-08-23 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 2 คลิก
338 65-08-24 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 3 คลิก
339 65-08-24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านโอลิมปิกวิชาการ คลิก
340 65-08-24 มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน180IQ และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คลิก
341 65-08-26 โครงการธรรมะรับอรุณประจำปีการศึกษา 2565 คลิก
342 65-08-26 ประชุมติดตามความก้าวหน้า การทดลองนำร่องวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 คลิก
343 65-08-26 ประชุมวิชาการ คลิก
344 65-08-26 พิธีอำลาสภานักเรียน ปี 2564 คลิก
345 65-08-27 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
346 65-08-28 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ คลิก
347 65-08-28 ประชุมเตรียมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด คลิก
348 65-08-29 โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ คลิก
349 65-08-29 ประชุมกับหัวหน้าแม่บ้านและบุคลากร คลิก
350 65-08-29 ร่วมงานฌาปนกิจมารดาของนักเรียน คลิก
351 65-08-29 TO BE NUMBER ONE IDO คลิก
352 65-08-31 การขับเคลื่อนการพัฒนาจุดจัดกิจกรรม คลิก
353 65-08-31 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA คลิก
354 65-08-31 โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 คลิก
355 65-08-31 มอบเกียรติบัตร คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก
    คลิก