คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 ลำดับ  ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง
 1  นายไววิทย์     ชัยถาวร  ประธานกรรมการ
2  ดร.วรพงษ์      วิมลพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3  ดร.โชคชัย      แสงขันแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4  พ.ต.ท. สมชาย     มีอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5  นางตะวันฉาย    เฟื่องวัฒนาพาณิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6  นางตวงรัตน์     มาซึโมะโตะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7  ผศ.ดร. วิรุณสิริ   ใจมา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8  นายสุเจนต์      ไขแสงจันทร์  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
9  นายวุฒิชัย         ลาวัณย์  กรรมการผู้แทนครู
10  นางสาวจิรวรรณ    คำปัน  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
11  นางนวลลดา   คิ้วสุวรรณวงศ์  กรรมการผู้แทนชุมชน
12  นายธวัช       หล้านามวงศ์ กรรมการผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
13 พระรัตนมุนี กรรมการองค์กรศาสนา
14 ดร.ปรีชา    อนุรักษ์ กรรมการองค์กรศาสนา
15 นางอนุรักษ์    บุตรสาร ผู้อำนวยการฯเลขานุการ
16 นายสนธยา    มณีรอด รองผู้อำนวยการฯ
17 นายประชวน    เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการฯ
18 นางนงลักษณ์     ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ
19 นางสาวอโนทัย  จิระดา รองผู้อำนวยการฯ
581 Total Views 1 Views Today

ใส่ความเห็น