โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมธรรมมะรับอรุณ โดยการนั่งสมาธิและเดินจงกลมเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิและความอดทน สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมธรรมมะรับอรุณ โดยการนั่งสมาธิและเดินจงกลมเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิและความอดทน สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย