โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นายมัคเมษฐ์ หลวงจันทร์ ครูรักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นายสมยศ สุภาษี ครูรักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานอำนวยการ กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยา พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ

Written by