กิจกรรม “ภาวะผู้นำ ต้นกล้าคุณธรรม ท.๖” เพื่อปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมให้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทพร้อมกล่าวปิดกิจกรรม “ภาวะผู้นำ ต้นกล้าคุณธรรม ท.๖” เพื่อปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมให้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับเกียรติจากทีมงานจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมพญามังราย

Written by