การติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต จากมหาวิทยาลัยพะเยา

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชากาและนวัตกรรมการศึกษา และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องลีลาวดี

Written by