รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

๑. ผู้ช่วยครูวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน ๒ อัตรา
๒. ผู้ช่วยครูวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๒ อัตรา
๓. ผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา
๔. ผู้ช่วยครูวิชาเคมี จํานวน ๑ อัตรา
๕. ผู้ช่วยครูวิชาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จํานวน ๑ อัตรา
๖. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จํานวน ๑ อัตรา