กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด ได้จัดการแข่งขัน E-SPORTS การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันวงดนตรี การประกวดดรัมเมเยอร์ และกิจกรรม random dance เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by