กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อน้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับนักเรียนสืบไป ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by