ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมพญามังราย เพื่อแนะนำแนวทางในการเรียนและชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Written by