การประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร ร่วมประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องลีลาวดี โดยได้รับเกียรติจาก

 • นายแพทย์ ธวัชชัย ใจคำวัง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  หลักสูตรความเป็นเลิศทางแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MSc)
 • ดร.ณัฎฐพล สันธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
 • ดร.สิริกันยา ดาวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
 • ดร.บุตรี เวทพิเชฐโกศล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
 • นางสาวนพเก้า แซ่เขา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีน
  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน (MEC) และหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (EP)
 • ผศ.ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  หลักสูตรความเป็นเลิศทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ESc)
 • ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์
 • ผศ.ดร.ณรงฤทธิ์ ติ๊บคำป้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์
  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM Plus)
  และหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)

Written by