กิจกรรมปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย กล้าแสดงออก และเกิดความรักความสามัคคีกัน ภายใต้มาตรการการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by