กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการจัดกิจรรม ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by