โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ในตําแหน่งดังนี้
๑. ผู้ช่วยครูวิชาฟิสิกส์ จํานวน ๑ อัตรา
๒. ผู้ช่วยครูวิชาภาษาจีน จํานวน ๑ อัตรา
๓ ผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ อัตรา
๔. ผู้ช่วยครูวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
๕. ผู้ช่วยครูวิชาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จํานวน ๒ อัตรา
๖. ผู้ช่วยครูวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
๗. ผู้ช่วยครูวิชาภาษาไทย จํานวน ๑ อัตรา
๔. ผู้ช่วยครูวิชาการงานอาชีพ (อุตสาหกรรมศิลป์) จํานวน ๑ อัตรา
๔. ผู้ช่วยครูวิชาการงานอาชีพ (คหกรรม) จํานวน ๑ อัตรา
๑๐. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจําห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (Science and Mathematics Plus Program) จํานวน ๒ อัตรา
๑๑. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจําห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมภาษาจีน (Mastery in English Plus Chinese Program) จํานวน ๓ อัตรา
๑๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
๑๓. นักโภชนาการ จํานวน ๑ อัตรา
๑๔. พนักงานรักษาความสะอาด จํานวน ๑ อัตรา
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก