ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ในตำแหน่ง 1. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้มข้น (Science and Mathematics Plus Program) จำนวน 2 อัตรา 2. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 1 อัตรา

คลิก : รายละเอียดเพิ่มเติม