ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

๑. ผู้ช่วยครูวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ผู้ช่วยครูวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๓. ผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
๔. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน ๑ อัตรา
๕. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมภาษาจีน(Mastery in English Plus Chinese Program) จำนวน ๑ อัตรา

#หมายเหตุ ขอเลื่อนกำหนดวันสอบเป็นวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

:คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

Written by