ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเขียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียบเทศบาล ๖ นคร เขียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

 

 

Written by