กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่)” ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย กล้าแสดงออก และเกิดความรักความสามัคคีกัน ภายใต้มาตรการการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by