กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อน้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับนักเรียนสืบไป ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by