กิจกรรมการแสดงละครเวที “Light Your Fire” จากชุมนุม English and Chinese Drama Club

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นายมัคเมษฐ์ หลวงจันทร์ ครู รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นายสมยศ สุภาษี ครู รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานอำนวยการ กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดกิจกรรมการแสดงละครเวที “Light Your Fire” จากชุมนุม English and Chinese Drama Club ครั้งที่ 1 ของนักเรียนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษเสริมภาษาจีน (MEC) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุม​พญามังราย​

Written by