การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูหัวหน้าสายชั้น และผู้สนับสนุการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน สร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมลีลาวดี

Written by