โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธวาธิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเชียงราย และบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธวาธิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเชียงราย และบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด มาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะความสามรถด้านการดนตรีของวงโยธวาธิตโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายให้เป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์ต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย