โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมหารือการดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อวางแผนทางเลือกในการจัดทำโควตาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมหารือการดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน พร้อมผู้บริหาร เพื่อวางแผนทางเลือกในการจัดทำโควตาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ และวางแผนเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศว.