โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธวาธิตโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเชียงราย และบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายปัญจงรักษ์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะครู กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธวาธิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเชียงราย และบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด มาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะความสามรถด้านการดนตรีของวงโยธวาธิตโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายให้เป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ