โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 7 วิชาสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูกล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 7 วิชาสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิธวินท์ สุทวีทรัพย์ เป็นวิทยาการให้ความรู้ในรายวิชาชีววิทยา ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ