แผนก ม.ปลาย

ที่ รายการ ลิงก์
1 65-01-01 พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แวดเวียงเจียงฮายและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 คลิก
2 65-01-04 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 คลิก
3 65-01-05 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 คลิก
4 65-01-05 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
5 65-01-05 มอบค่าสนับสนุนงานกีฬาสีครูและบุคลากร คลิก
6 65-01-05 TOT สวัสดีปีใหม่ ผอ. คลิก
7 65-01-06 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 คลิก
8 65-01-06 กีฬาบุคลากร คลิก
9 65-01-06 รับนโยบายการศึกษารับพรปีใหม่นายก คลิก
10 65-01-07 ขบวนแฟนตาซี งานเทศกาลอาหาร ชา กาแฟ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 คลิก
11 65-01-07ซ้อมการแสดงในงาน “บุปผาเหมันต์ ชมศิลป์สร้างสรรค์ แดนฟ้าขาว คลิก
12 65-01-07 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดศึกษาดูงาน คลิก
13 65-01-07 วันครอบครัวท.6 คลิก
14 65-01-08 ติวโอเน็ต คลิก
15 65-01-08 มหกรรมเชียงรายดอกไม้งาม ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย คลิก
16 65-01-08 รับรายงานตัวรอบทั่วไป คลิก
17 65-01-10 กีฬาบุคลากร คลิก
18 65-01-10 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการและแผนพัฒนาการศึกษา คลิก
19 65-01-11 สวัสดีปีใหม่อธิการบดีราชภัฎ คลิก
20 65-01-12 นางสาวกุลปริยา ไชยรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1  คลิก
21 65-01-12 สวสัดีปีใหม่คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก
22 65-01-12 สวัสดีปีใหม่คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
23 65-01-12 สวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก
24 65-01-13 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในการจัดการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ คลิก
25 65-01-13 ประชุมวิชาการ คลิก
26 65-01-14 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ คลิก
27 65-01-14 ตรวจ ATK คลิก
28 65-01-14 ประชุมเพื่อพิจารณรูปแบบข้อสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับเทศบาล คลิก
29 65-01-15 ค่ายคณิตศาสตร์ คลิก
30 65-01-16 ค่ายคณิตศาสตร์ คลิก
31 65-01-16 วันครู คลิก
32 65-01-16 สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายสมศักดิ์ นายธีระวัฒน์ คลิก
33 65-01-17 ประชุมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช คลิก
34 65-01-18 ประชุม หน ภาษาอังกฤษ คลิก
35 65-01-18 ประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของ นางสาวจันทร์จิรา ขันเสริฐ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี คลิก
36 65-01-18 พ่นแอลกอฮอล์ คลิก
37 65-01-18 รายงานตัว LS ใหม่ คลิก
38 65-01-19 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
39 65-01-19 ผู้อำนวยการเปิดอาคาร วันชัย แม่ฟ้าหลวง คลิก
40 65-01-19 สวัสดีปีใหม่นายทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ คลิก
41 65-01-19 สวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร. วิรุณสิริ ใจมา ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิก
42 65-01-20 กิจกรรมการเรียนการสอน คลิก
43 65-01-20 คณะครูตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น ม.1 – ม.6 คลิก
44 65-01-20 บริจาคเลือด คลิก
45 65-01-20 ศูนย์ภาษาอังกฤษ คลิก
46 65-01-20 อบรมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา) คลิก
47 65-01-21 ตรวจ ATK นักเรียน คลิก
48 65-01-21 นา่ยกสวสัดีปีใหม่อธิบดีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิก
49 65-01-21 นายกสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทร คลิก
50 65-01-22 การขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ คลิก
51 65-01-22 ครูฝ่ายงานกิจการนักเรียนและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ร่วมมอบกล่องช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คลิก
52 65-01-22 นักเรียนสอบสัมภาษณ์เรียนต่อ คลิก
53 65-01-22 มอบกล่องช่วยเหลือ คลิก
54 65-01-24 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 คลิก
55 65-01-24 คลิปเด็กจัดฉาก โควิด 19 COVD-19 คลิก
56 65-01-24 ประชุมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช คลิก
57 65-01-24 ประวันปัจฉิม คลิก
58 65-01-25 พิธีตานหาพญามังราย “รำลึก 760 ปี เมืองเชียงราย เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” คลิก
59 65-01-25 วันท.6 กตัญญุตา ไหว้สาพ่อพญามังราย คลิก
60 65-01-25 ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คลิก
61 65-01-25 อวยพรให้กำลังใจและมอบทุนสนับสนุนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง คลิก
62 65-01-27 กรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ คลิก
63 65-01-27 การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่ 2  คลิก
64 65-01-27 พากษ์หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษา คลิก
65 65-01-27 วิพากษ์หลักสูตร ประจำปี 2564 คลิก
66 65-01-27 สวัสดี ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก
67 65-01-28 ผบ ตรวจและเยี่ยมชมการจัดสถานที่งานพ่อขุน คลิก
68 65-02-01 งานพ่อขุนเม็งราย คลิก
69 65-02-01 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานและวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมลีลาวดี คลิก
70 65-02-02 การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษา O-NET คลิก
71 65-02-02 ประชุมสรุปการวิพากษ์หลักสูตร คลิก
72 65-02-03 กีฬาสีครูและบุคลากร คลิก
73 65-02-03 ประชุมวางแผนการเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก
74 65-02-04 กาดดอยสะเก็น คลิก
75 65-02-04 ถ่ายรูปจบ ม.6 คลิก
76 65-02-04 ประชุมประจำเดือน ลิ
77 65-02-07 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ (Covid-19) คลิก
78 65-02-07 ติวโอเน็ตปีการศึกษา 2565 คลิก
79 65-02-07 ติว ONET ม.ปลาย คลิก
80 65-02-07 มอบเกียรติบัตร โอลิมปิก คลิก
81 65-02-07 มอบเกียรติบัตรโอลิมปิกและโครงการคุณธรรม คลิก
82 65-02-07 วิพากหลักสูตร ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก
83 65-02-07 ห้อง Maker Space คลิก
84 65-02-07 อบรม PCA ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก
85 65-02-08 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน PEA รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 คลิก
86 65-02-08 บรรยาย โดย ดร.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิก
87 65-02-08 ห้อง Maker Spece คลิก
88 65-02-09 ติว ONET ม.ปลาย คลิก
89 65-02-09 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน คลิก
90 65-02-10 ประชุมกิจการ คลิก
91 65-02-10 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คลิก
92 65-02-10 รูป LSและนักเรียน  คลิก
93 65-02-10 สัมภาษณ์คณแนะแนว คลิก
94 65-02-11 คลิป Tiktok คลิก
95 65-02-11 ติวโอเน็ต O-net คลิก
96 65-02-11 ประชุมวิชาการ คลิก
97 65-02-12 นร สอบใบขัยขี่ ที่ขนส่งเชียงราย คลิก
98 65-02-12 สอบใบขับขี่ คลิก
99 65-02-14 มอบเกียรติบัตนหน้าเสาธง คลิก
100 65-02-14 สานสัมพันธ์สภา นร 64-65 คลิก
101 65-02-14 แสดงความยินดีครูนางรวีวรรณ เตวี ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรางวัล เกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” ศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2565 เนื่องในวันราชภัฏ ณ ห้องผู้อำนวยการ คลิก
102 65-02-15 เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน PEA รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 คลิก
103 65-02-17 โครงงานคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก
104 65-02-17 มอบเกียรติบัตรคณิงศาตร์หน้าเสาธง คลิก
105 65-02-18 ประกวดดาวเดือน คลิก
106 65-02-18 พิธีมอบใบประกาศวุฒิบัตรและงานปัจฉิมนิเทศ คลิก
107 65-02-21 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. คลิก
108 65-02-21 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เชียงราย ประชุมโรงเรียนพระราชทาน คลิก
109 65-02-21 ประชุมครูจ้างตามภารกิจของเทศบาล และครูจ้างของโรงเรียน คลิก
110 65-02-21 ประชุมโรงเรียนพระราชทานระดับประเทศ คลิก
111 65-02-23 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
112 65-02-24 ถ่ายรูป นร โอลิมปิก คลิก
113 65-02-24 ฝึกซ้อม รร พระราชทาน 2565 คลิก
114 65-02-25 ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับภาคเหนือ คลิก
115 65-02-28 คุณต้นน้ำรับปริญญาเอก คลิก
116 65-02-28 ประชุม SMT คลิก
117 65-02-29 ประชุม LED คลิก
118 65-03-01 เด็กภาษาอังกฤษชนะ Tiktok คลิก
119 65-03-01 นางสาวกัญญ์วรา เกี๋ยงเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ คลิก
120 65-03-01 ประชุมครูที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งและบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยคัดเลือกกรณีพิเศษ คลิก
121 65-03-01 ประชุมสหกรณ์ครู ท6 คลิก
122 65-03-01 ผู้ปกครองนักเรียนเวียชีวิตบริจาคของ คลิก
123 65-03-01 รองอัมพรรายงานตัว ท6 คลิก
124 65-03-01 รัยนักการใหม่ คลิก
125 65-03-02 อบรมครู การออกแบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คลิก
126 65-03-03 ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ (โครงงานวิชาการ) คลิก
127 65-03-03 รับเกียรติบัตรภาษาต่างประเทศ คลิก
128 65-03-09 ประเมิน LS คลิก
129 65-03-09 รับทุนชายคาฟ้าขาว คลิก
130 65-03-10 ประชุมแนวทางพัฒนาสวนสาธารณเชียงราย คลิก
131 65-03-10 มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนสังกัดเทศบาล คลิก
132 65-03-11 กิจกรรมฝึกอบรมสมาธิ กับการพัฒนาจิตครู LS คลิก
133 65-03-12 สอบ Toefl ห้องศูนย์ภาษา คลิก
134 65-03-12 สำรวจสวนสาธารณะ คลิก
135 65-03-13 ยกย่องคนทำดีคือหน้าที่ของเราชาวชมรมคนดีศรีเชียงราย คลิก
136 65-03-14 ติดตามความคืบหน้าการสร้างหอพักนักเรียน คลิก
137 65-03-14 ประเมินครูสายชั้น ม.2 คลิก
138 65-03-15 ประชุมแม่บ้าน คลิก
139 65-03-15 ประเมินครูสายชั้น ม.4 คลิก
140 65-03-17 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย คลิก
141 65-03-17 ประชุม LS คลิก
142 65-03-18 เทศบาลบ้านหัวหินศึกษาดูงาน คลิก
143 65-03-18 ฝึกซ้อมวิพากโครงการ คลิก
144 65-03-21 ประชุมปรับกำลังครู คลิก
145 65-03-21 พัฒนาระบบสารสนเทศ คลิก
146 65-03-22 กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ครูคณิตและวิทยาศาสตร์ คลิก
147 65-03-22 ประชุมติดตามเตรียมความพร้อมโครงการโอลิมปิก คลิก
148 65-03-23 นางสาวจันทกานต์ บุญมา ร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือประจำปี 2565 คลิก
149 65-03-23 นายกเยี่ยมชมครูอบรม คลิก
150 65-03-23 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีทางศาสนา การก่อสร้างอาคารหอพักเพชรกตัญญู คลิก
151 65-03-23 สอบคนเก่งท้องถิ่น คลิก
152 65-03-24 กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ครูคณิตและวิทยาศาสตร์ คลิก
153 65-03-25 ประชุมจัดกิจกรรมวิ่ง CITY RUN “วิ่งสู่เส้นชัย คีรีชัย ยามะ KEEREECHAI YAMA RUN” คลิก
154 65-03-28 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปรับพื้นฐาน คลิก
155 65-03-31 ประชุมประจำเดือน มุฑิตาจิต นายสีทัน คลิก
156 65-04-09 คีรีชัย ยามะ รัน 2022 (ดอยสะเก็น) คลิก
157 65-4-13 ดำหัวผู้อำนวยการ คลิก
158 65-04-13 านทำบุญตักบาตร คลิก
159 65-04-20 บุคลากรร่วมสวัสดีปีใหม่ไทย คลิก
160 65-04-25 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
161 65-04-25 เตรียมความพร้อมของชุดเครื่องแบบนักเรียน คลิก
162 65-04-30 กิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
163 65-04-30 ต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง คลิก
164 65-05-01 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ คลิก
165 65-05-01 พิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน คลิก
166 65-05-02 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
167 65-05-03 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
168 65-05-03 ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ คลิก
169 65-05-04 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
170 65-05-05 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
171 65-05-06 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 2565 คลิก
172 65-05-09 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
173 65-05-10 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ คลิก
174 65-05-11 การส่งมอบงานของ LS แต่ละสายชั้น ณ ห้องลีลาวดี ฝั่งม.ปลาย คลิก
175 65-05-12 การประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน คลิก
176 65-05-12 ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิก
177 65-05-17 ชี้แจงการเลือกรายวิชาเลือกเสรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก
178 65-05-17 นางสาวอัฌชา สุวรรณฤทธิ์ นักเรียนทุนจากรัฐบาลจีน คลิก
179 65-05-17 เปิดภาคเรียนวันแรก 1/2565 คลิก
180 65-05-18 ชี้แจงการเลือกรายวิชาเลือกเสรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิก
181 65-05-18 ประชุมประจำสัปดาห์ฝ่ายกิจการนักเรียน คลิก
182 65-05-18 ผอ. กล่าวให้โอวาทเเก่นักเรียนม.4 คลิก
183 65-05-19 ประชุมการประเมินผลงานพนักงานครู คลิก
184 65-05-20 กิจกรรมชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากและสังเกตจุดมืดบนดวงอาทิตย์ คลิก
185 65-05-20 โครงการ “เพชรท.6” คลิก
186 65-05-20 ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ คลิก
187 65-05-20 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร คลิก
188 65-05-21 พิธีปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร คลิก
189 65-05-23 การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันทักษะวิชาการร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คลิก
180 65-05-23 การประเมินวิทยฐานะ นายพงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ คลิก
181 65-05-23 การเรียนการสอนแบบ On Site คลิก
182 65-05-24 จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิก
183 65-05-25 ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดการประชุม คิด – ทำ นอกกรอบ สร้างความั่งคั่งให้เชียงราย คลิก
184 65-05-25 เยี่ยมชมและตรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดการประชุม คิด – ทำ นอกกรอบ สร้างความั่งคั่งให้เชียงราย คลิก
185 65-05-26 คิดทำนอกกรอบสร้างความั่งคั่งให้เชียงราย คลิก
186 65-05-26 บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ คลิก
187 65-05-26 ประกวดดาวเดือน CRMS6 the nextgen2022 คลิก
188 65-05-27 กิจกรรมฝึกอบรมสมาธิกับการพัฒนาจิต คลิก
189 65-05-27 กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา คลิก
190 65-05-28 โครงการจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน คลิก
191 65-05-30 ผ.อ.สำนักเยี่ยมชมโรงเรียน คลิก
192 65-05-30 พิธีมอบเข็มสภานักเรียน2565 คลิก
193 65-05-31 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 คลิก
194 65-05-31 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” คลิก
195 65-05-31 แสดงความยินดี เนื่องได้รับการเลื่อนตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ คลิก
196 65-06-01 ประชุมใหญ่สภานักเรียน คลิก
197 65-06-01 มอบเกียรติบัตรนักเรียน ผู้มีความประพฤติดี คลิก
198 65-06-02 วิพากษ์เเละเตรียมความพร้อมนักเรียน คลิก
199 65-06-06 ภาพนักเรียนโอลิมปิกค่าย 3 คลิก
200 65-06-07 การนำเสนอแนวทางการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลเเละเเนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิก
201 65-06-07 ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร คลิก
202 65-06-08 ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม คลิก
203 65-06-08 เพิ่มศักยภาพในการพัฒนานักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิก
204 65-06-09 ประชุมครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะวิชาการ คลิก
205 65-06-09 พิธีเปิดกองลูกเสือ คลิก
206 65-06-09 วิพากษ์เเละเตรียมความพร้อมนักเรียน คลิก
207 65-06-09 อบรมจิตศึกษา คลิก
208 65-06-10 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” คลิก
209 65-06-11 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล คลิก
210 65-06-11 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
211 65-06-11 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ คลิก
212 65-06-14 ประชุมสวัสดิการ คลิก
213 65-06- 14 วิพากษ์โครงงานเเละเตรียมความพร้อมนักเรียน คลิก
214 65-06-14 แสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย คลิก
215 65-06-15 ศิษย์เก่าเยี่ยมห้องวิชาการ คลิก
216 65-06-16 พิธีไหว้ครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิก
217 65-06-17 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง2565 คลิก
218 65-06-18 การแข่งขันทักษะวิชาการ คลิก
219 65-06-19 แข่งทักษะ คลิก
220 65-06-20 งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น คลิก
221 65-06-20 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ คลิก
222 65-06-21 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ คลิก
223 65-06-21 ห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ คลิก
224 65-06-23 การแข่งขันการแข่งขันซุโดกุ คลิก
225 65-06-23 กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด ดนตรีรอบคัดเลือก คลิก
226 65-06-23 บริจาคโลหิต คลิก
227 65-06-24 เตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (สวช.) คลิก
228 65-06-24 บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ คลิก
229 65-06-25 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
230 65-06-25 สอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP คลิก
231 65-06-27 เตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ คลิก
232 65-06-27 พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 คลิก
233 65-06-28 แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร คลิก
234 65-06-28 TO BE NUMBER ONE คลิก
235 65-06-29 กิจกรรมแนะแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย คลิก
236 65-06-30 ประชุมฝ่ายวิชาการ คลิก
237 65-06-30 อบรมเชิงปฏิบัติการDIY คลิก
238 65-06-30 THE RAPPER และ Cover Dance รอบคัดเลือก คลิก
239 65-07-01 ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม คลิก
240 65-07-01 วันต่อต้านยาเสพติด คลิก
241 65-07-02 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
242 65-07-04 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน คลิก
243 65-07-04 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คลิก
244 65-07-05 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ คลิก
245 65-07-06 การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คลิก
246 65-07-06 การประเมิน ครูสุวรรณษา สิงห์ตา คลิก
247 65-07-06 ประชุมเรื่องห้องเรียนคุณภาพ คลิก
248 65-07-06 ระบบการบันทึกคะแนนของนักเรียน คลิก
249 65-07-07 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม คลิก
250 65-07-07 ประชุมวิชาการ คลิก
251 65-07-07 สร้างสุข ปันรอยยิ้ม ให้เด็กกำพร้าบ้านสานรัก คลิก
252 65-07-07 อาสาภาษาPlaza คลิก
253 65-07-08 โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน คลิก
254 65-07-08 ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565 คลิก
255 65-07-08 บริจาคโลหิต คลิก
256 65-07-08 วันต่อต้านยาเสพติด คลิก
257 65-07-08 Internet of Thing (IOT) คลิก
258 65-07-09 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
259 65-07-09 โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ คลิก
260 65-07-09 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ คลิก
261 65-07-09 CEO MEET THE PRESS คลิก
262 65-07-10 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ คลิก
263 65-07-10 รับรองคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คลิก
264 65-07-11 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายในโรงเรียน คลิก
265 65-07-11 สสวท. คลิก
266 65-07-12 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา คลิก
267 65-07-12 ทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ คลิก
268 65-07-18 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา คลิก
269 65-07-18 ทานหาแม่ฟ้าหลวง คลิก
270 65-07-19 ข่วงเล่นเป็นปัญญา คลิก
271 65-07-20 แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียน คลิก
272 65-07-21 กิจการนักเรียนเรื่อง การดำเนินการเรื่องเพศวิถี คลิก
273 65-07-21 งานประกันคุณภาพการศึกษา คลิก
274 65-07-21 อบรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. คลิก
275 65-07-23 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
276 65-07-23 สนุกวิทย์ คณิตสร้างสรรค์ สู่สมรรถนะ หนูทำได้เต็ม STEAM คลิก
277 65-07-23 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาชีวิวิทยา คลิก
278 65-07-24 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR คลิก
279 65-07-25 พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา คลิก
280 65-07-25 มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และค่ายโอลิมปิกวิชาการ คลิก
281 65-07-25 อบรม สสวท. หลักสูตรที่ 3 คลิก
282 65-07-26 อบรม สสวท. หลักสูตรที่ 3 คลิก
283 65-07-27 ประเมิน นางสาวกรรณิกา ดอกคำ คลิก
284 65-07-27 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิก
285 65-07-29 วันภาษาไทย คลิก
286 65-08-01 วิพากษ์ทักษะระดับภาค คลิก
287 65-08-02 ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค คลิก
288 65-08-02 ศึกษาดูงานการบริหารการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา คลิก
289 65-08-04 กิจกรรมจิตอาสาพี่สู่น้อง คลิก
290 65-08-04 ศึกษาดูงานวันพฤหัสบดีด้านการแพทย์และวิทยาศาสต์สุขภาพ คลิก
291 65-08-04 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ม.ปลาย คลิก
292 65-08-04 อาสาภาษา Plaza คลิก
293 65-08-05 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนภูซางวิทยาคม คลิก
294 65-08-05 ทำบุญตักบาตรโครงการธรรมะรับอรุณ คลิก
295 65-08-06 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
296 65-08-06 ติวเข้มภูมิศาสตร์โอลิมปิก คลิก
297 65-08-06 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คลิก
298 65-08-07 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 คลิก
299 65-08-08 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 คลิก
300 65-08-09 ศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คลิก
301 65-08-11 กิจกรรมจิตอาสา คลิก
302 65-08-11 ทุนชายคาฟ้าขาว คลิก
303 65-08-11 บุญตักบาตรวันแม่ คลิก
304 65-08-11 ประกวดดาวเดือน คลิก
305 65-08-11 วันแม่แห่งชาติ คลิก
306 65-08-11 ศึกษาดูงานสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ คลิก
307 65-08-14 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คลิก
308 65-08-15 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม คลิก
309 65-08-16 แข่งขันทักษะวิชาการ คลิก
310 65-08-16 ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ คลิก
311 65-08-16 ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คลิก
312 65-08-16 ประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) คลิก
314 65-08-17 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่น 1 คลิก
315 65-08-17 ประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) ม.4 คลิก
316 65-08-17 ประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) ม.5 คลิก
317 65-08-18 โครงการจิตอาสา เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็ง คลิก
318 65-08-18 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 2 คลิก
319 65-08-18 ประชุมผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (LS) ม.6 คลิก
320 65-08-18 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รางวัลครูดีวิทยาศาสตร์เด่น และครูดีคณิตศาสตร์เด่น คลิก
321 65-08-19 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 3 คลิก
322 65-08-20 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
323 65-08-20 โครงการอบรมการส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในการอยู่หอพักของนักเรียน คลิก
334 65-08-22 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 1 คลิก
335 65-08-22 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม คลิก
336 65-08-22 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม คลิก
337 65-08-23 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 2 คลิก
338 65-08-24 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 3 คลิก
339 65-08-24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านโอลิมปิกวิชาการ คลิก
340 65-08-24 มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน180IQ และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คลิก
341 65-08-26 โครงการธรรมะรับอรุณประจำปีการศึกษา 2565 คลิก
342 65-08-26 ประชุมติดตามความก้าวหน้า การทดลองนำร่องวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 คลิก
343 65-08-26 ประชุมวิชาการ คลิก
344 65-08-26 พิธีอำลาสภานักเรียน ปี 2564 คลิก
345 65-08-27 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
346 65-08-28 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ คลิก
347 65-08-28 ประชุมเตรียมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด คลิก
348 65-08-29 โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ คลิก
349 65-08-29 ประชุมกับหัวหน้าแม่บ้านและบุคลากร คลิก
350 65-08-29 ร่วมงานฌาปนกิจมารดาของนักเรียน คลิก
351 65-08-29 TO BE NUMBER ONE IDO คลิก
352 65-08-31 การขับเคลื่อนการพัฒนาจุดจัดกิจกรรม คลิก
353 65-08-31 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA คลิก
354 65-08-31 โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 คลิก
355 65-08-31 มอบเกียรติบัตร คลิก
356 65-09-01 การอบรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คลิก
357 65-09-01 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ คลิก
358 65-09-01 โครงการค่าย STEM ESC เพื่อน้องประถม คลิก
359 65-09-01 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน คลิก
360 65-09-01 ประชุมวิชาการ คลิก
361 65-09-01 พิธีไหว้ครูและเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 คลิก
362 65-09-02 มอบเกียรติบัตร ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านจิตสาธารณะบริจาคโลหิต คลิก
363 65-09-03 โครงการเจียระไนเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คลิก
364 65-09-03 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์สิรินธร คลิก
365 65-09-03 แสดงความยินดีกับครูที่เข้ารับตำแหน่ง คลิก
366 65-09-05 กิจกรรมการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างความรู้ความเข้าใจ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คลิก
367 65-09-05 กิจกรรมแสดงความยินดี การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ คลิก
368 65-09-05 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน คลิก
369 65-09-07 โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ คลิก
370 65-09-07 ประชุมร่วมกับผู้จัดการบริษัท เครื่องดนตรียามาฮ่า คลิก
371 65-09-07 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ และการแข่งขัน ROV อบจ. เชียงราย E-SPORT คลิก
372 65-09-08 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ มศว คลิก
373 65-09-08 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ คลิก
374 65-09-08 บรรยายโครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ คลิก
375 65-09-09 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ คลิก
376 65-09-09 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คลิก
377 65-09-09 ระบบครูพี่เลี้ยงและการสอนงาน คลิก
378 65-09-10 การบรรยาย “Education is Change” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา อาศรมการศึกษาราชันย์ จังหวัดเชียงราย คลิก
379 65-09-10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ คลิก
380 65-09-10 งานเลี้ยงรับรอง เชียงราย ไนท์บาซ่าร์ คลิก
382 65-09-11 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู วันที่ 2 คลิก
383 65-09-11 เปิดโลกวรรณคดีและพัฒนาทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 คลิก
384 65-09-11 พิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิก
385 65-09-12 ต้นกล้าคุณธรรม ม.1-3 คลิก
386 65-09-12 ถ่ายรูปนักเรียน คลิก
387 65-09-12 ทุนสิงห์ปาร์ค คลิก
388 65-09-12 The 1st CRMS6 English Innovation for the Next Normal in Education คลิก
389 65-09-13 ต้นกล้าคุณธรรม ม.4-6 คลิก
390 65-09-14 เพศวิถีศึกษา คลิก
391 65-09-15 กิจกรรมการแสดงละครเวที “Light Your Fire” คลิก
392 65-09-15 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น คลิก
393 65-09-16 การแข่งขันเชฟยุวชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย คลิก
394 65-09-16 นักศึกษาวิชาทหาร คลิก
395 65-09-16 สานพลัง สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย นครเชียงราย คลิก
396 65-09-17 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ท.2 คลิก
397 65-09-18 ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คลิก
398 65-09-19 โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คลิก
399 65-09-19 ประชุมการแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์นานาชาติ 2565 คลิก
400 65-09-19 The English Innovation For The Next Normal In Education คลิก
401 65-09-20 กิจกรรมวัยเยาวชนแห่งชาติเทศบาลนครเชียงราย คลิก
402 65-09-20 ถ่ายรูปนักเรียน แบบรับสมัครนักเรียน คลิก
403 65-09-20 ประชุมวิชาการ คลิก
404 65-09-21 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
405 65-09-23 เตรียมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์นานาชาติ 2565 คลิก
406 65-09-24 JUDO GMS คลิก
407 65-09-26 เตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬาสีของโรงเรียน คลิก
408 65-09-27 กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Day คลิก
409 65-09-28 MOU คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก
410 65-09-29 การต่อสัญญาจ้างของโรงเรียน คลิก
411 65-09-30 ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย คลิก
412 65-10-03 ต้อนรับพนักงานครูเทศบาล คลิก
413 65-10-03 ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิก
414 65-10-03 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน คลิก
415 65-10-06 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการเชิงคำนวณ คลิก
416 65-10-07 รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการอบรมฯ คลิก
417 65-10-07 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน วันที่ 1 คลิก
418 65-10-08 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน วันที่ 2 คลิก
419 65-10-08 นักเรียนโอลิมปิกคอม ค่าย 1 คลิก
420 65-10-08 พิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารหอพักเพชรกตัญญู คลิก
421 65-10-09 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน วันที่ 3 คลิก
422 65-10-09 นักเรียนโอลิมปิกชีววิทยา ค่าย 1 คลิก
423 65-10-09 นักเรียนโอลิมปิกฟิสิกส์ ค่าย 1 คลิก
424 65-10-09 ประชุมชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คลิก
425 65-10-10 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน วันที่4 คลิก
426 65-10-10 ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ คลิก
427 65-10-10 ต้อนรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จังหวัดลำปาง คลิก
428 65-10-10 ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) และวิชาดาราศาสตร์ คลิก
429 65-10-10 มอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ คลิก
430 65-10-11 ประชุมอาคารสถานที่ คลิก
431 65-10-11 พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2565 คลิก
432 65-10-11 เยี่ยมชมสอบ ตึก 147 คลิก
433 65-10-11 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง คลิก
434 65-10-11 สอบ The International Chemistry Quiz คลิก
435 65-10-11 อบรม PA คลิก
436 65-10-17 ร่วมส่งนายคณัสนันท์ สุทา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คลิก
437 65-10-22 พิธีอัญเชิญและสักการะอัฐิธาตุ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี คลิก
438 65-10-22 วางพวงหรีดแก่ พ่อฮวด เลิศพิทักษ์พงศ์ บิดาครูพวงแก้ว เลิศพิทักษ์พงศ์ คลิก
439 65-10-23 พิธีสวดอภิธรรม คุณพ่อฮวด เลิศพิทักษ์พงศ์ คลิก
440 65-10-24 สัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง คลิก
441 65-10-25 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ คลิก
442 65-10-26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ คลิก
443 65-10-27 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วันที่ 3 คลิก
444 65-10-27 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ม.2 คลิก
445 65-10-27 ผู้บริหารพบปะบุคลากรใหม่ คลิก
446 65-10-27 สรุปผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ม.1 คลิก
447 65-10-27 สรุปผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ม.2 คลิก
448 65-10-28 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ม.3 คลิก
449 65-10-28 สรุปผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ม.4 คลิก
450 65-10-29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วันที่ 6 คลิก
451 65-10-30 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิก
452 65-10-30 ประชุมวิชาการ คลิก
453 65-10-30 BigCleaningDay คลิก
454 65-10-31 ต้อนรับครูจีนใหม่ คลิก
456 65-10-31 ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนราชภัฏเชียงราย คลิก
457 65-10-31 ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน) คลิก
458 65-10-31 ประชุมนโยบายแผนการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน คลิก
459 65-10-31 เปิดภาคเรียน 2/2565 คลิก
460 65-10-31 วางพวงหรีดแก่ คุณพ่อ สุริพัฒน์ นาทองบ่อจรัส บิดาของนางสาวอารีจรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 คลิก
461 65-10-31 สำนักการศึกษาตรวจเยี่ยมเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 คลิก
462 65-11-01 ประชุมเตรียมความพร้อม PA คลิก
463 65-11-01 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิก
464 65-11-02 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิก
465 65-11-02 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินห้องเรียนคุณภาพ คลิก
466 65-11-02 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คลิก
467 65-11-03 การฝึกตั้งกล้องโทรทรรศน์ คลิก
468 65-11-03 ประชุมวิชาการ คลิก
469 65-11-03 JUST FOR DANCE คลิก
470 65-11-04 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก
471 65-11-05 สรุปผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก
472 65-11-05 สรุปผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ม.6 คลิก
473 65-11-06 ประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คลิก
474 65-11-08 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
475 65-11-08 มอบรางวัลต่างๆแก่นักเรียน คลิก
476 65-11-10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต คลิก
477 65-11-11 ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก
478 65-11-12 การสอบสวช. คลิก
479 65-11-12 แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด คลิก
480 65-11-12 เยี่ยมบ้านนักเรียนขอทุนมหิดล คลิก
481 65-11-12 อบรมการสร้าง Mobile Application วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 คลิก
482 65-11-13 การประเมินห้องเรียนคุณภาพ คลิก
483 65-11-13 อบรมการสร้าง Mobile Application วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 คลิก
484 65-11-14 คัทลายมือภาษาจีน คลิก
485 65-11-15 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพ คลิก
486 65-11-15 ตั้งข้อบังคับของชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คลิก
487 65-11-15 ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาสถานศึกษา คลิก
488 65-11-15 แสดงความยินดี โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1-2 คลิก
489 65-11-16 ใจดีพี่ติวให้ คลิก
490 65-11-16 อบรมความรู้ความเข้าใจกฎหมายป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและภัยคุกคามทางเพศ ม. 4-6 คลิก
491 65-11-17 นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก คลิก
492 65-11-17 บริจาคโลหิต คลิก
493 65-11-17 ประกวดร้องเพลง+ศิลปะการต่อสู้ จีน คลิก
494 65-11-17 ประชุมงานวิชาการ คลิก
495 65-11-17 ประชุมเตรียมความพร้อมฟ้า-ขาวกลับบ้าน คลิก
496 65-11-17 ผอ. พูดคุยกับรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คลิก
497 65-11-18 นำนักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมเดินขบวนแห่กีฬาสี ท.7 คลิก
498 65-11-19 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ คลิก
499 65-11-19 โครงการอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น และครู คลิก
500 65-11-19 โครงการอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ม.ปลาย และครู คลิก
501 65-11-19 ทุนปัจจัยพื้นฐาน คลิก
502 65-11-22 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ คลิก
503 65-11-22 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ อำเภอขุนตาล คลิก
504 65-11-22 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
505 65-11-22 ประชุมวิชาการ คลิก
506 65-11-23 เตรียมความพร้อมกิจกรรม เพลินฟ้าขาว คลิก
507 65-11-24 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา“Play and Learn เพลินฟ้าขาว” ประจำปี 2565 คลิก
508 65-11-24 หารือร่วมกับคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิก
509 65-11-25 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การศึกษาทางเลือก (Alterntive Education) ทางรอดของการศึกษาไทย (คณะศึกษาดูงานลำปาง) คลิก
510 65-11-25 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา คลิก
511 65-11-26 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ คลิก
512 65-11-26 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาเรียนดีภายใน) คลิก
513 65-11-29 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พิจิตเกมส์ คลิก
514 65-11-29 ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมงานตรุษจีน ประจำปี 2566 คลิก
512 65-11-08 หอพักเพชรกตัญญู คลิก
516 65-11-30 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกิจกรรม ฟ้า-ขาว กลับบ้าน คลิก
517 65-11-30 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นประเภทเรียนดี คลิก
518 65-12-01 เตรียมความพร้อมกิจกรรมวิชาการ (1 ร.ร. 1 นวัตกรรม) คลิก
519 65-12-01 Work Shop Getting Started with iPad คลิก
520 65-12-02 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : คีรีชัย ยามะ คลิก
521 65-12-02 เตรียมความพร้อมกิจกรรม PlayandLearnเพลินฟ้าขาว คลิก
522 65-12-02 แสดงความรู้ความสามารถ ณ กาดดอยสะเก็น คลิก
523 65-12-03 ฟ้า-ขาวกลับบ้าน คลิก
524 65-12-03 ฟ้า – ขาว กลับบ้าน The Match CRMS 6 คลิก
525 65-12-06 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คลิก
526 65-12-07 Play and Learn เพลินฟ้าขาว คลิก
527 65-12-09 คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต คลิก
528 65-12-09 ประชุมวิชาการ คลิก
529 65-12-10 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตาเรียนดี) คลิก
530 65-12-10 เรียนสอบเข้า ม.4 (รอบโคต้าเรียนดีภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2566 คลิก
531 65-12-13 โครงการ Zero Waste School คลิก
532 65-12-13 ประชุมเตรียมความพร้อม STEM Learning STEM + Art & Culture Exchange Camp คลิก
533 65-12-13 HANUMAN White Monkey (รับชมโขนภาพยนตร์) คลิก
534 65-12-14 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทศบาลนครแม่สอด คลิก
535 65-12-14 แสดงความยินดีให้แก่ ครูอัจฉรา คำลือเกียรติ์ คลิก
536 65-12-15 ซ้อมกิจกรรมตรุษจีน 2566 คลิก
537 65-12-15 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ คลิก
538 65-12-16 กาดดอยสะเก็น คลิก
539 65-12-16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านโอลิมปิกวิชาการภาษาอังกฤษ คลิก
540 65-12-16 ประชุมครูกลุ่มสาระต่างประเทศ คลิก
541 65-12-16 วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 คลิก
542 65-12-16 หอพักเพชรกตัญญู คลิก
543 65-12-16 Whole School Approach คลิก
544 65-12-17 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเกม(Gamification)และเกมเป็นฐาน(Game Based Leaming) คลิก
545 65-12-17 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
546 65-12-17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านโอลิมปิกวิชาการ คลิก
547 65-12-17 มอบทุนการศึกษาโดยชมรมนักเรียนเก่า ท.6 คลิก
548 65-12-18 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คลิก
549 65-12-19 กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คลิก
550 65-12-20 Merry Christmas Cards 2022 คลิก
551 65-12-21 MerryChristmasCards2022 กิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล Signing Contest คลิก
552 65-12-23 กิจกรรม EASTEM Learning STEM + Art & Culture Exchange Camp ชุมชนบ้านป่าห้า คลิก
553 65-12-23 Merry X Mas (Crms6 Merry Christmas) คลิก
554 65-12-24 กิจกรรม EASTEM Learning STEM + Art & Culture Exchange Camp แม่มอญวิทยา คลิก
555 65-12-24 โครงการเจียระไนเพชร คลิก
556 65-12-24 รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (รอบโควตาเรียนดีภายนอก) คลิก
557 65-12-25 กิจกรรมโครงการ EASTEM Learning STEM + Art & Culture Exchange วัด+ดอยสะเก็น คลิก
558 65-12-25 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสภา พิธีบายศรีสู่ขวัญ คลิก
559 65-12-25 สรุปกิจกรรม EASTEM Learning STEM + Art & Culture Exchange Camp คลิก
560 65-12-26 คณะครูหัวหน้าสายชั้น 1-6 สวัสดีปีใหม่ คลิก
561 65-12-26 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สวัสดีปีใหม่ คลิก
562 65-12-26 เตรียมความพร้อมการแสดงพิธีเปิดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม คลิก
563 65-12-26 ผู้บริหาร TOT สวัสดีปีใหม่ คลิก
564 65-12-27 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก
565 65-12-27 ประชุมพิจารณาครูดีเด่น คลิก
566 65-12-27 ผอ อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 + ทุนครูพวงแก้ว คลิก
567 65-12-27 ผู้บริหารบริษัทวีโว่ ภาคเหนือ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คลิก
568 65-12-27 รองผู้อำนวยการจากโรงเรียนมารีรักษ์เชียงรายสวัสดีปีใหม่ คลิก
569 65-12-27 วิชาการสวัสดีปีใหม่ คลิก
570 65-12-28 ทุนจากบริษัทวีโว่ ภาคเหนือ คลิก
571 65-12-29 พิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม คลิก
572 65-12-30 งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2022 คลิก
573 65-12-30 ตักบาทดอกไม้งานดอกได้สวนตุง คลิก
574 ุ65-12-27 ผู้บริหารบริษัทวีโว่ ภาคเหนือ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 คลิก
575 66-01-01 กิจกรรมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด คลิก
576 66-01-01 กิจกรรมแสดงบนเวทีเชียงรายดอกไม้งาม คลิก
577 66-01-02 นายสราวุฒิ ปันดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) คลิก
578 66-01-03 ต้อนรับรองนเรศ ดวงทิพย์ คลิก
579 66-01-03 วางพวงหรีด คลิก
580 66-01-03 วางพวงหรีดแด่คุณพ่อฉันทวัฒน์ ทะนะวงศ์ บิดาของภารยาครูสุรศักดิ์ สุวรรณ คลิก
581 66-01-04 ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(MOU) คลิก
582 66-01-04 ต้อนรับท่านวุฒิพันธุ์ คลิก
583 66-01-04 เตรียมความพร้อมงานไหว้สาสักการะเจ้าแม่กวนอิม คลิก
584 66-01-04 ประชุมร้านค้าผู้ประกอบการอาหารภายในโรงเรียน คลิก
585 66-01-05 การประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม 2566 คลิก
586 66-01-05 กิจกรรมฝึกอบรมสมาธิกับการพัฒนาจิต คลิก
587 66-01-06 การแสดงกาดดอยสะเก็น คลิก
588 66-01-06 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.สัญจร) คลิก
589 66-01-06 ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
590 66-01-06 ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
591 66-01-06 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) คลิก
592 66-01-07 สวัสดีปีใหม่ 2566 แด่นายไววิทย์ ชัยถาวร อดีตประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
593 66-01-08 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
594 66-01-09 ประชุมกิจกรรมพัฒนาการศึกษา คลิก
595 66-01-09 ประสานความร่วมมือด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก
596 66-01-09 ประสานความร่วมมือด้านการศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก
597 66-01-09 ประสานความร่วมมือด้านการศึกษา CRRU คลิก
598 66-01-09 รับฟังนโยบายด้านการศึกษา คลิก
599 66-01-05 บริจาคโลหิต คลิก
600 66-01-13 กาดดอยสะเก็น คลิก
601 66-01-13 กิจกรรมวันครอบครัว ท.6 คลิก
602 66-01-14 รายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) คลิก
603 66-01-14 วันเด็กแห่งชาติ คลิก
604 66-01-16 คณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครภูเก็ต คลิก
605 66-01-16 พิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2566 คลิก
606 66-01-18 กิจกรรมการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม คลิก
607 66-01-18 นิเทศ และประเมินผลการจัดการเรียน (มศว.) วันที่ 2 คลิก
608 66-01-19 กิจกรรมตรุษจีน คลิก
609 66-01-19 MOU เทศบาลนครภูเก็ต คลิก
610 66-01-20 กรรมพิธีเปิดโครงการเทศกาลอาหารเชียงราย คลิก
611 66-01-20 กิจกรรมตรุษจีน โรงเรียน เทศบาล 1 คลิก
612 66-01-21ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิก
613 66-01-22 ค่ายวิทยาศาสตร์ ท.3 ท.7 คลิก
614 66-01-22 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ คลิก
615 66-01-24 การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาล ผู้อำนวยการประชวน เขื่อนเพชร คลิก
616 66-01-24 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา คลิก
617 66-01-24 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิก
618 66-01-25 พิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช คลิก
619 66-01-25 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา คลิก
620 66-01-25 ไหว้สาพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก
621 66-01-26 ความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน คลิก
622 66-01-26 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (1) คลิก
623 66-01-26 พิธีบำเพ็ญกุศลสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช คลิก
624 66-01-26 ระบบ E-rigis ระบบการจ่ายเงินผ่าน QR-Code คลิก
625 66-01-26 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ คลิก
626 66-01-26 สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คลิก
627 66-01-27 การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 คลิก
628 66-01-27 โครงการชุมนุมอาชีพในศตวรรษที่ 21 คลิก
629 66-01-27 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (2) คลิก
630 66-01-27 ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ม.2 คลิก
631 66-01-27 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสระบุรี คลิก
632 66-01-28 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (3) คลิก
633 66-01-29 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (4) คลิก
634 66-01-30 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (5) คลิก
635 66-01-30 พิธีมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา จากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล คลิก
636 66-01-31 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (6) คลิก
637 66-01-31 ประชุมกิจการนักเรียน คลิก
638 66-02-01 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (7) คลิก
639 66-02-01 ต้อนรับรองผู้อำนวยสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) คลิก
640 66-02-02 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (8) คลิก
641 66-02-02 ประชุมประจำเดือน คลิก
642 66-02-03 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศ คลิก
643 66-02-03 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (9) คลิก
644 66-02-03 นิเทศการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิก
645 66-02-04 โครงการจัดการเรียนรู้กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิก
646 66-02-04 โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน คลิก
647 66-02-04 โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับครูสังคม คลิก
648 66-02-04 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (10) คลิก
649 66-02-04 ให้กำลังใจ นร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คลิก
650 66-02-05 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (11) คลิก
651 66-02-06 การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET คลิก
652 66-02-06 การนิเทศการสอนมหาวิทยาลัยมหิดล คลิก
653 66-02-06 การนิเทศการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คลิก
654 66-02-06 ความร่วมมือด้านการวิจัยทางการศึกษา คลิก
655 66-02-06 คาบอบรมม.4 คลิก
656 66-02-06 ทุนการศึกษาเสมอภาค คลิก
657 66-02-07 การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน มศว. คลิก
658 66-02-07 การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน มหาวิทยาลัยมหิดล คลิก
659 66-02-07 การประชุมสรุปนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน คลิก
660 66-02-07 วงดุริยางค์ มฟล คลิก
661 66-02-08 การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน ม.มหิดล คลิก
662 66-02-08 การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน มศว. คลิก
663 66-02-08 การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน CRRU คลิก
664 66-02-08 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา คลิก
665 66-02-08 มอบเกียรติบัตร คลิก
666 66-02-09 การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน มศว. คลิก
667 66-02-09 การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของวัยรุ่นวัยพัฒนา คลิก
668 66-02-09 โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม คลิก
669 66-02-09 ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ คลิก
670 66-02-09 บริจาคโลหิต คลิก
671 66-02-09 ให้การต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก
672 66-02-10 การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา คลิก
673 66-02-10 การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน คลิก
674 66-02-10 ประชุมสรุปการนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ คลิก
675 66-02-11 โครงการบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเพศและสุขภาพจิต จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 คลิก
676 66-02-12 โครงการบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเพศและสุขภาพจิต จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2 คลิก
677 66-02-13 ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชาสยามมกุฎราชกุมาร คลิก
678 66-02-14 การแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง คลิก
679 66-02-14 นิเทศการเรียนการสอนและแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ คลิก
680 66-02-14 ประชุมกีฬาแบดมินตัน ร่วมสมาคมกีฬาเชียงราย คลิก
681 66-02-15 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีน คลิก
682 66-02-15 ถ่ายรูปการนักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรม คลิก
683   คลิก
684   คลิก
685   คลิก
686   คลิก
687   คลิก
688   คลิก
689   คลิก
690   คลิก
691   คลิก
692   คลิก
693   คลิก
694   คลิก
695   คลิก
696   คลิก
697   คลิก
698   คลิก
699   คลิก
700   คลิก