เผยแพร่ผลงานวิชาการ

1 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (ครูเมตตา  ใสสี)
บทคัดย่อ
2 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ รายวิชา ว 32243 พฤกษศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธ์ุของพืชดอก
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (ครูพรพรรณ เตชะเอ้ย)
บทคัดย่อ
3 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต รายวิชา ว31241 ชีววิทยา 1
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (ครูรัฐพงษ์  อภิธานินทร์)
บทคัดย่อ
4 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส รายวิชา ว 31102  เคมีพื้นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (ครูฌาลิษา  บุญยศิริกูล)
บทคัดย่อ
5 การใช้ชุดฝึกทักษะ รายวิชา ง 31101 วิชาการออกแบบเทคโนโลยี เรื่องการตัดต่อวีดีโอ
ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere CS5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(ครูอนรรญพัชร จันทร์รวมสุข)
บทคัดย่อ
6 รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชา ท21102 ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูสุนทรี  เตชะตน)
บทคัดย่อ
7 การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  (ครูศิริอาภรณ์ กองทองพิพัฒน์)
บทคัดย่อ
8 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 เรื่องการแยกสาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ครูสมปราถนา  พงษ์สวัสดิ์)
บทคัดย่อ
9 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย เรื่อง ประโยค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย (ครูยุทธนา  ยาเจริญ)
บทคัดย่อ
10 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บุคคลสาคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย  (ครูวันเพ็ญ  น้ำใส)
บทคัดย่อ
 11 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูปรีดาวรรณ  แสงสอาด)
บทคัดย่อ
 12  ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(ครูดวงสมร  ภาระ)
บทคัดย่อ
 13 การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการกาหนดเมนูอาหารแต่ละช่วงวัยตามธงโภชนาการ โดยชุดฝึกทักษะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูนิภาพร  ผ้าเจริญ)
บทคัดย่อ
 14 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพอื่ การสื่อสาร ชุด English Around You รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 5 สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ครูธีราพร จันระวังยศ)
บทคัดย่อ
 15 การจัดการเรียนรู้เพื่อการวิเคราะห์ความเร็ว และความเร่ง โดยชุดฝึกของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูปริยานุช  อภัยโรจน์)
บทคัดย่อ
 16 รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  (ครูกฤษฎา  ใจหล้า)
บทคัดย่อ
17 ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านเรื่องให้เข้าใจ รายวิชา อ32201
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5  (ครูสุรางลักษณ์  พรมใจสา) 
บทคัดย่อ
 18 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ครูธนวันต์  โกย)
บทคัดย่อ
 19 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (ครูสมใจ  แรงสิงห์)
บทคัดย่อ
20 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 31202 เรื่อง ฟังก์ชันเน้นการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ครูปาริชาต  เที่ยงทุกข์)
บทคัดย่อ
21 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบแห่งชีวิต รายวิชา พ32101 สุขศึกษา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูพิชยา  สุภาษี)
บทคัดย่อ
22 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต  รายวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ครูนิภาพร  ผ้าเจริญ)
บทคัดย่อ
23 สื่อผสมเพื่อพัฒนาการใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย  (ครูพิรุณรัตน์  นันตา)
บทคัดย่อ
24 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT
(ครูจารุวรรณ มงคลดี)
บทคัดย่อ
25 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต รายวิชา พ21103 สุขศึกษา 2
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูทัศนีย์ เทพคำลือ)
บทคัดย่อ
26 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย รายวิชา ท 33101 ภาษาไทยพื้นฐาน
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ครูสุภาณี ปิมปะ)
บทคัดย่อ
27 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูมัคเมษฐ์ หลวงจันทร์) บทคัดย่อ
28

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์รายวิชา ว31241 ชีววิทยา1
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4 (ครูอัจฉรา คำลือเกียรติ์)

บทคัดย่อ
29

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูกาญจนา  เมืองมูล)

บทคัดย่อ
30

ผลการศึกษาชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพในทศวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูพวงแก้ว  เลิศพิทักษ์พงศ์)

บทคัดย่อ
31

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5ขั้น (5Es)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ครูสมปรารถนา  พงษ์สวัสดิ์)

บทคัดย่อ
32

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกฎหมายใกล้ตัวน่ารู้ รายวิชา ส30201 หน้าที่พลเมือง 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูอรทัย ฟูไฟติ๊บ)

บทคัดย่อ
33

รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การมอบหมายภาระงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ครูรวีวรรณ  เตวี)

บทคัดย่อ
34 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ครูจิราพร บุตรแก้ว) บทคัดย่อ
35 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ของสัตว์ รายวิชา ว31241 ชีววิทยา 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครูสุภาวดี ธรรมอักษร) บทคัดย่อ
36 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการสอน แบบซินเนคติกส์ เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ครูสาววณีา คำมงคล) บทคัดย่อ
37 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องไขความลับกับพันธุศาสตร์ ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บทคัดย่อ
38 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกเพื่อส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บทคัดย่อ
39 การพัฒนาบทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นายรัฐพงษ์ อภิธานินทร์) บทคัดย่อ
40 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพื้นฐานมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นายรัฐพงษ์ อภิธานินทร์) บทคัดย่อ
41 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นางสาวนฤมล นาขยัน) บทคัดย่อ
42 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ รายวิชา ท 22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นายธนทัศน์ ธรรมอักษร) บทคัดย่อ
43 ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับชุดการเรียนรู้ เรื่อกฎหมายใกล้ตัวน่ารู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นางอรทัย ฟูไฟติ๊บ) บทคัดย่อ
44 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (นางสาวจิราพร บุตรแก้ว) บทคัดย่อ
45 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ รายวิชา ว31241 ชีววิทยา 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (นางสุภาวดี ธรรมอักษร) บทคัดย่อ
46 การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (นายประชวน เขื่อนเพชร) บทคัดย่อ
47 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (นายธนทัศน์ ธรรมอักษร) บทคัดย่อ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.