เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9(6) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวโรงเรียน จึงจัดให้มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียนขึ้น เพื่อ

  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน
  • ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
  • แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • ส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและโรงเรียน
  • ให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อนักเรียน

:: คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

 

 

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.