ความร่วมมือด้านวิชาการ

ความร่วมมือทางด้านวิชาการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับประเทศ  Memorandum of Understanding (MOU)

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้นำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษาโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับประเทศ ดังต่อไปนี้

 • ความร่วมมือทางวิชาการ
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การร่วมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • โควตาศึกษาต่อ
  • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (โควตาแพทย์, โควตาพยาบาล)
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) (โควตาทันตแพทย์, โควตาเภสัชศาสตร์,โควตาวิศวกรรมศาสตร์, โควตาวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ)
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
  • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ความร่วมมือมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย