:: ประวัติโรงเรียน

การดำเนินการของโรงเรียน

พ.ศ.2541 • ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเทศบาลนครเชียงราย
พ.ศ.2542 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 80 คน ครู 8 ท่าน โดยมีนายสุเนศณ์ บุตรสาร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน• วันที่ 14 กรกฎาคม 2542 ทำการเปิดเรียนโดย ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง (ผู้อำนวยการสำนักบริหาร การศึกษาท้องถิ่น) ขณะนั้นเป็นประธาน
พ.ศ.2543 • เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) จำนวน 2 ห้องเรียน ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 และอาคารเอนกประสงค์
พ.ศ.2544 • ขยายการเรียนการสอนเต็มรูปแบบหลักสูตรมัธยมศึกษา ม.1-3 และ ม.4-6 จำนวน 13 ห้องเรียน
พ.ศ.2545 • ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 17 ห้อง
พ.ศ.2546 • ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 19 ห้อง
พ.ศ.2548 • ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 23 ห้อง• จัดหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
พ.ศ.2549 • ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 36 ห้อง และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเทศบาล 6 นครเชียงราย
พ.ศ.2550 • ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 36 ห้อง โดยจัดหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
พ.ศ.2551 • ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 54 ห้อง โดยจัดหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ควบคู่กับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน
พ.ศ.2552 • ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 62 ห้อง โดยย้ายแผนกมัธยมศึกษาตอนปลายไปจัดการเรียนการสอน ณ อาคารใหม่ ฝั่งตรงข้าม และจัดหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math)
พ.ศ.2553 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 68 ห้อง และจัดหลักสูตรโครงการ ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ฟิสิกต์ (Gifted Physic) เคมี (Gifted Chemistry) และชีววิทยา (Gifted Biology)
พ.ศ.2554 • ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 72 ห้อง และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แผนกมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 1 หลัง
พ.ศ.2555 • จัดทำโครงการเพชรน้ำเอกเพื่อสนองนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
พ.ศ.2556 • นายสุเนศณ์ บุตรสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2542-2556
พ.ศ.2557 • นางอนุรักษ์ บุตรสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ปรับหลักสูตรสถานศึกษา โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยหลักสูตรภาคพิเศษภาษาอังกฤษ (EP Plus) จำนวน 4 ห้องเรียน หลักสูตรววิทย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเข้มข้น (SM Plus) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM) จำนวน 3 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น (ME Plus) จำนวน 4 ห้องเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น (SM Plus) จำนวน 5 ห้องเรียน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM) จำนวน 3 ห้องเรียน
พ.ศ.2560- ปัจจุบัน • นายประชวน เขื่อนเพชร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรได้แก่
  –  หลักสูตร SM Plus (หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น)
  –  หลักสูตร EP Plus (หลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดการเรียนการสอน 4 หลักสูตรได้แก่
  –  หลักสูตร SM Plus (หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น)
  –  หลักสูตร ME Plus (หลักสูตรคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น)
  –  หลักสูตร MSc (หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  –  หลักสูตร ESc (หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)

1