:: ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
สถานที่ตั้ง เลขที่ 421 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณย์ 57100
พื้นที่ 80 ไร่
วันที่ก่อตั้ง วันที่ 14 กรกฎาคม 2542
ผู้ริ่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน นายวันชัย  จงสุทธานามณี
ผู้บริหารคนแรก นายสุเนศณ์  บุตรสาร
ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายประชวน  เขื่อนเพชร
อักษรย่อ ท.๖
สีประจำโรงเรียน สีฟ้า  หมายถึง ความกว้างใหญ่ ความคิดที่กว้างไกลสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความล้ำค่า คุณธรรม คุณงามความดี
สัญลักษณ์ ความหมาย
รัศมีสีส้มรอบทิศ  หมายถึง  ความรอบรู้และรุ่งเรืองทางการศึกษา
พ่อขุนเม็งรายมหาราช  หมายถึง  ความกตัญญู สำนึกรักท้องถิ่นและเชิดชูพ่อขุนเม็งราย ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย
อักษรย่อ ท.๖ ชร.๒๕๔๒  หมายถึง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ปรัชญาประจำโรงเรียน นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา   หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี