ผู้บริหาร คณะครู กล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ที่จะสิ้นสุดวาระในการปฏิบัติหน้าที่ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู กล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ที่จะสิ้นสุดวาระในการปฏิบัติหน้าที่ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.