:: ปีการศึกษา 2562

ลำดับ รายการ หมายเหตุ
  รวมภาพกิจกรรม ม.ต้น คลิกที่นี่
  รวมภาพกิจกรรม ม.ปลาย คลิกที่นี่
1 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน คลิกที่นี่
2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Hankook Life Science Institute) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่
3 พิธีลงนามความร่วมมือ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Hankook Life Science Institute) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่
4 มอบรางวัลพนักงานเทศบาลดีเด่น พนักงานครู และนักเรียนดีเด่น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 คลิกที่นี่
5 การประชุม เกี่ยวกับระบบ S-Learn-Net โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คณะครู และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่
6 กิจกรรม STEM นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทีมวิทยาการ รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล และคณะจาก มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่
7 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
8 ต้อนรับคณะนักวิจัยผู้ทำการประเมิน รางวัลบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
9 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

10 ท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คลิกที่นี่
11 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ อปท. 25 คลิกที่นี่
12 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลโครงการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำนักนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่
13 พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส คลิกที่นี่
14 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.ต้น

ม.ปลาย

15 ฟังบรรยายจาก นพ.วิชช ธรรมปัญญา คลิกที่นี่
16 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ม.ต้นม.ปลาย
17 School Band Music Challenge คลิกที่นี่
18 อบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

19 62-07-04 บวงสรวง ร.6 คลิกที่นี่
20 62-07-05 มอบรางวัลกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ม.ปลาย คลิกที่นี่
21 62-07-09 กิจกรรมดูดาวเสาร์ คลิกที่นี่
22 62-07-15 ถวายเทียนวัดแสงแก้ว คลิกที่นี่
23 62-07-15 ทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา คลิกที่นี่
24 62-07-15 แห่เทียนพรรษาเทศบาลนครเชียงราย คลิกที่นี่
25 62-07-19 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา คลิกที่นี่
26 62-07-22 มอบโล่ประทาน เพชรล้านนา 62 คลิกที่นี่
27 62-07-25 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10 คลิกที่นี่
28 62-07-27 อบรมดาราศาสตร์ อ.ป๋องแป๋ง คลิกที่นี่
29 62-08- 5-10 แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ คลิกที่นี่
30 62-08-05 ค่ายคุณธรรม ม.1 รุ่น1

รุ่น2

31 62-08-08 การแข่งขันทักษะวิชาการ ร้อยเอ็ด คลิกที่นี่
32 62-08-09 กิจกรรมวันแม่ คลิกที่นี่
33 62-08-13 โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น คลิกที่นี่
34 62-08-15 อบรม พวส คลิกที่นี่
35 62-08-17 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.ต้น คลิกที่นี่
36 62-08-18 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู คลิกที่นี่
37 ผู้อำนวยการกล่าวอวยพรวันปีใหม่ click
38 ต้อนรับคณะจากเมือง Bad Wimpfem ประเทศเยอรมัน click
39 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร click
40 สวัสดีปีใหม่ 63 click
41 กิจกรรมดูดาว ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล (ม.ต้น) click
42 รับทุน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ (ม.ต้น) click
43. กิจกรรมสนุกสนานลูกหลาน ท.6 click
44 เตรียมนรักเรียนพระราชทาน (ม.ต้น) click
45 ประเมินนักเรียนพระราชทาน (ม.ต้น) click
46 วิดีโอนักเรียนพระราชทาน (ม.ต้น) click
47 กิจกรรมวันไหว้ครู click
48 งานกิจกรรมดาราศาสตร์ (ม.ต้น) click
49  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (ม.ต้น) click
50 การหาเสียงสภานักเรียน (ม.ปลาย) click
51 การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ม.ต้น) click
52 การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ม.ปลาย) click
53 แข่งขันกีฬาฟุตซอล (ม.ปลาย) click
54  งานวิชาการศรีเกิดเปิดวัฒนธรรมจีน click
55. ตอนรับคระดูงานจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี click
56 ติว o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 click
57 เลือกตั้งสภานักเรียน (ม.ปลาย) click
58 ตานหาพ่อขุนเม็งราย click
59 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ click
60 มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันที่ม.ราชภัฏเชียงราย (ม.ปลาย) click
61 สอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 click
62 แสดงความยินดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัย click
63 งานแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา click
64 กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 click
65   เลือกสภานักเรียน (ม.ต้น) click
66  จิตอาสามาฆะบูชา(ม.ปลาย) click
67 กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 click
68 กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 click
69 กิจกรรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 click
70  วันมาฆบูชา พระธาตุวังซาง click
 71  งานมอบรางวัลด้านวิชาการและด้านกีฬา click
 72  วันปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 click
 73  มอบของที่ระลึกให้ครู-นักเรียน  click
74 งานดาราศาสตร์ ค่าย 3 (ม.ต้น) click
75 งาน Walk rally (ม.ต้น) click
76 กิจกรรม MSC Party (ม.ปลาย) click
77 MSC รร ปัญญานุกุล (ม.ปลาย) click
78 การแสดงท.6 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย click
79 สอบโครงการเพชรล้านนา รอบ 1 (ม.ปลาย) click
80 ออมสินแจกทุนการศึกษา click
81 มอบหมวกกันน็อค click
 82 ภาพบรรยากาศนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 click
83 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย click
84 63-01-02 ผอ.กล่าวอวยพรปีใหม่ คลิก
85 63-01-03 ต้อนรับ คณะจากเมือง Bad Wimpfem ประเทศเยอรมัน คลิก
86 63-01-04 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร คลิก
87 63-01-08 สวัสดีปีใหม่ 63 คลิก
88 63-01-11 งานวันเด็กเทศบาล คลิก
89 63-01-13 สนุกสนานลูกหลาน ท.6 คลิก
90 63-01-16 วันครู คลิก
91 63-01-20 หาเสียงสภานักเรียน คลิก
92 63-01-21 ประเมินครูท.6(วฐ) คลิก
93 63-01-22 แข่งขันกีฬาฟุตซอล ม.ปลาย คลิก
94 63-01-23 งานวิชาการศรีเกิดเปิดวัฒนธรรมจีน คลิก
95 63-01-24 ม.ราชภัฏอุดรธานีดูงาน คลิก
96 63-01-24 เลือกสภานักเรียน (ม.ปลาย) คลิก
97 63-01-25 ตานหาพ่อขุนเม็งราย คลิก
98 63-01-25 นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ คลิก
99 63-01-27 มอบรางวัลนร.แข่งขันที่ม.ราชภัฏเชียงราย คลิก
100 63-02-03 งานแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา คลิก
101 63-02-03 ม.6 สอบติดมหาลัย คลิก
102 63-02-04 จิตอาสามาฆะบูชา คลิก
103 63-02-07 มาฆบูชา พระธาตุวังซาง คลิก
104 63-02-11 งานมอบรางวัลด้านวิชาการและด้านกีฬา คลิก
105 63-02-13 ปัจฉิม ม.6 คลิก
106 63-02-13 มอบของที่ระลึกให้ครู-นักเรียน คลิก
107 63-02-14 กิจกรรม MSC Party คลิก
108 63-02-14 MSC รร ปัญญานุกุล คลิก
109 63-02-15 การแสดงท.6 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย คลิก
110 63-02-15 สอบโครงการเพชรล้านนา รอบ 1 คลิก
111 63-02-20 สอบ วฐ. ม.ปลาย คลิก
112 63-02-20 ออมสินแจกทุนการศึกษา คลิก
113 63-02-21 มอบหมวกกันน็อค คลิก
114 63-02-22 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย คลิก
115 63-02-26 ออกกำลังกาย ท.6 ครั้งที่2 คลิก
116 63-02-29 ดูงาน คลิก
117 63-03-06 ทำความสะอาดอาคาร คลิก
118 63-03-07 กิจกรรมเตรียม MScและESc คลิก
119 63-03-09 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “English Language Teaching: Approaches and Practices คลิก
120 63-03-10 mfu คลิก
121 63-03-11 อบรมอังกฤษ คลิก
122 63-03-12 พิธีลงนามทางวิชาการ ท.6 MOU มฟล. คลิก
123 63-03-12 มฟล คลิก
124 63-03-17ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ คลิก
125 63-03-19 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน คลิก
126 63-04-07 ประชุมหัวหน้าสายชั้น ม.6 คลิก
127 63-04-13 สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว คลิก
128 63-04-20 ประชุมหัวหน้าสายชั้น คลิก
129 63-04-27 อบรมสอนออนไลน์ LS คลิก
130 63-04-28 อบรมสอนออนไลน์ครู LS คลิก
131 63-04-30 อุปกรณ์กล้องและสื่อออนไลน์ คลิก
132 63-05-01 ประชุมหุ้นสมัญประจำปีของสมาคมกีฬาเชียงราย คลิก
133 63-05-06 ประชุมประจำเดือน พ.ค.63 คลิก
134 63-05-06 อบรมระบบสาระสนเทศ-โปลิศ คลิก
135 63-05-07 รับชุดนร.ม.ปลาย คลิก
136 63-05-13 ผอ นายก คลิก
137 63-05-13 สำนักการศึกษาประชุมการสอนรูปแบบออนไลน์ คลิก
138 63-05-15 มอบคอมพิวเตอร์ คลิก
139 63-05-16 สอบสัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษา ท.6 คลิก
140 63-05-17 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ท.6 คลิก
141 63-05-26 สอนออนไลน์ คลิก
142 63-05-26 สอบสัมภาษณ์ครู LS คลิก
143 63-05-27 มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่บุตรบุคลากร คลิก
144 63-05-28 รายงานตัวพนักงานจ้าง คลิก