ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

This image has an empty alt attribute; its file name is w2562-1024x192.jpg

ประกาศโรงเรียนเทศบาล  6 นครเชียงราย

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

**********************************

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ME Plus Chinese Program จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน SM Plus จำนวน 1 อัตรา
  *** ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น ***

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 08.00 น. ณ อาคารจามจุรี ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น   สำหรับผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.