ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล  6 นครเชียงราย

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

**********************************

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)  จำนวน 1 อัตรา ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน 2 อัตรา ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร ME Plus Mathematics Program จำนวน 1 อัตรา ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร ME Plus Chinese Program จำนวน 1 อัตรา  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา และพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น   สำหรับผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

อ่านประกาศเพิ่มเติม >> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.