ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง (รอบที่ ๒) โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง (รอบที่ ๒) โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ในตำแหน่ง

๑.ผู้ช่วยครูวิชาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ อัตรา

๒.ผู้ช่วยครูวิชาฟิสิกส์ (ดาราศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา

๓.ผู้ช่วยครูภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ อัตรา

๔.ผู้ช่วยครูวิชาสุขศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๕.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (Science and Mathematics Plus Program) จำนวน ๙ อัตรา

๖.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน ๑ อัตรา

๗.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ เสริมภาษาจีน (Mastery in English Plus Chinese) จำนวน ๑ อัตรา

๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๙.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสต (กราฟฟิกดีไชน์) จำนวน ๑ อัตรา

๑๐.นักโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา

๑๑.แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา

ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.