ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ในตําแหน่งดังนี้

๑.ผู้ช่วยครูวิชาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ อัตรา

๒.ผู้ช่วยครูวิชาฟิสิกส์ (ดาราศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา

๓.ผู้ช่วยครูภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ อัตรา

๔.ผู้ช่วยครูวิชาสุขศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๕.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (Science and Mathematics Plus Program) จำนวน ๙ อัตรา

๖.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน ๑ อัตรา

๗.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ เสริมภาษาจีน (Mastery in English Plus Chinese) จำนวน ๑ อัตรา

๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๙.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสต (กราฟฟิกดีไชน์) จำนวน ๑ อัตรา

๑๐.นักโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา

๑๑.แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวใน วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.00 ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Written by 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.