:: บุคลากรสนับสนุน

 
 
นางสาววีนัสลินทร อิ่นคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุณฑิกา แปงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรัญญา มุสิกรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ บัวอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
นางสาวสุธีรา ราชอุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกีรติกา ราชอุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปภัชญา ศรีมอย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสุภกาญจน์ ลาวัณย์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
 
 
นางสาวหัทยา มะนะจิตต์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายสถาพร ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายอนุวัฒน์ สันติวงค์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางอรพรรณ ตุงคบุรี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
นางสาวเด่นนภา จันทรส
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวอชิรญา เตชะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกมลวรรณ กันทะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเพ็ญนภา เผือกหลวง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
นางสาวหัทยา มะนะจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศุภกานต์ อุดเต็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวอันดามัน คำตุ้ย
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายศักดาพร คำโมนะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
 
 
นายนิเวศน์ หลักฐาน
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายณัฐธัญ ธรรมอนันต์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายธนภัท ปัญญาวงค์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นางสาววรัญญา โยมา
นักโภชนาการ